تحصیلات

۱۳۹۰           کارشناسي ارشدکاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

موضوع پايان‌نامه: بررسی اتربخشی تحریکت وستیبولار بر توجه دبداری و شنیداران کودکان با نقص

توجه و بیش فعالی

۱۳۸۸              کارشناسي کاردرمانی دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۴              ديپلم علوم تجربي دبیرستان نمونه دولتی

فعالیت‌های اجرایی

۱۳۸۹  کادر اجرایی کنگره دانشجویی توابخشی

۱۳۹۲   عضو هیئت داوران و کادر علمی کنگره کاردرمانی

مشاغل

۱۳۹۵-۱۳۹۶     مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی_دانشکده توانبخشی

۱۳۹۴-تا کنون    کاردرمانگر- گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۱-۱۳۹۴    هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۳۸۸-۱۳۹۱      کاردرمانگر و نوروتراپیست گروه آتیه

طرح های پژوهشی

آذین سلامتی، رضا رستمی، بررسی همبودی اختلال نقص توجه و بیش فعالی و ختلال هماهنگی حرکتی در شهر تبریز . دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۱۳۹۳.

انتشارات

مقاله

  1. آذین سلامتی ،سید علی حسینی.،حج اله حقگو، بررسی اثر بخشی تحریکات وستیبولار بر توجه دیداری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی ،فصلناه توانبخشی.
  2. آذین سلامتی ،سید علی حسینی.، بررسی تاثیر دستگاه یکپارچگی حسی بر علایم رفتاری اختلال نقص توجه و بیش فعالی، مجله دانشجوی محقق،۱۳۹۰
  3. آذین سلامتی،سجا حق شناس، بررسی یکپارچگی شنیداری بر پردازش شنیداری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی، مجله آسیب شناسی گفتار و زبان،۱۳۹۱
  4. Azin salamati.seyedali hsseini,hoatollah haghgoo, Vestibular stimulation and auditory perception in children with attention deficit hyperactivity disorder,Iranian rehabilitation journal,215

کتاب

  1. رضا رستمی، آذین سلامتی، مهنوش زمانی. کورک فعال مغز سالم. تهران: تبلور، ۱۳۹۲.
تدریس

۱۳۹۵-۱۳۹۶       کارورزی بیمارستان روان. کارشناسی کاردرمانی. دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. دانشکده توانبخشی

۱۳۹۱-۱۳۹۴     گروه کاردرمانی- کارشناسی کاردرمانی- کارشناسی ارشد پرستاری- دانشکده توانبخشی تبریز-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

توانمندی ها

۱۳۹۲- هجدهمین همایش سراسری کاردرمانی- بررسی مقایسه ای افسردگی در مادران کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم در شهر تبریز

۱۳۹۰شانزدهمین همایش سراسری کاردرمانی- بررسی مقایسه ای استفاده از نوروفیدبک و کاردرمانی و استفاده    جداگانه هر یک این روش های درمانی در کودکانADHD

۱۳۸۹پانزدهمین همایش سراسری کاردرمانی- اختلالات شخصیتی در بیماران مبتلا به صرع

۱۳۹۲ همایش گفتاردرمانی ایران- بررسی تاثیر دوره های مهد کودک و پیش دبستانی بر رشد مهارتهای گفتار و زبان کودکان

۱۳۹۲ همایش  ملی سلامت زنان- مقایسه عوامل شخصیت در زنان با و بدون عوارض خلقی مرتبط با مصرف قرص های  خوراکی ترکیبی پیشگیری از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی  تهران

۱۳۹۲شانزدهمین همایش سراسری کاردرمانی- بررسی اثربخشی تحریکات وستیبولار بر توجه شنیداری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی-

۱۳۹۲ همایش بین المللی روانپزشکی کودک- بررسی میزان همبودی اختلال هماهنگی حرکتی و ADHD

۱۳۹۲ کنگره بین المللی چین- نحوه اثر بخشی تاثیر گذاری مدالیته های حسی بر مهارتهای اجرایی

۱۳۹۲ کنگره علوم اعصاب ایران- بررسی اثر بخشی تحریکات حسی بر توجه

۱۳۹۱ هفدهمین همایش سراسری کاردرمانی- بررسی اختلالات روانپزشکی همراه با اختلال صرع

۱۳۸۹کنگره بین المللی کودکان مالزی- Auditory integration training(AIT)

۱۳۸۹ دومین همایش توانبخشی دانشجویی- اختلالات شخصیت همراه با صرع در کودکان

۱۳۸۹ اولین کنگره سراسری رویکردهای نوین  توانبخشی در اختلالات حرکتی- تاثیر تزریق بوتولونیوم توکسین  به تنهایی وهمراه با کاردرمانی در کودکان فلج مغزی

کارگاه ها

۱۳۸۹ آموزش و پرورش شهریار- آموزگاران مدارس اختلال یادگیری آموزش و پرورش- تمرینات ادراکی-حرکتی مربوط به کودکان اختلال یادگیری.

آذین سلامتی

آذین سلامتی