تحصیلات

۱۳۹۶          دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز

۱۳۹۴          کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهیدبهشتی

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر شناخت و معنویت بر امید مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

۱۳۸۶            کارشناسي روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران مرکز

۱۳۸۵          ديپلم علوم تجربي

فعالیت‌های اجرایی

از۱۳۹۴        سوپروایزر بخش بازی درومانی مرکز روانشناسی اکسیر

مشاغل

از ۱۳۹۳       تاکنون به عنوان بازی درمانگر و رواندرمانگر در مرکز روانشناسی اکسیر

از ۱۳۹۶       به عنوان روانشناس در مهدکودک یویو

انتشارات

مقاله

Moshirifar, tinoosh; Investigation Effectiveness of Hope Therapy based on Cognition and Spirituality on Hope and Planning Ability in Mothers with Child Suffering from Cancer . Psychology and Educational Sciences.2017.

مشیری فر، تینوش ؛ مشیری فر. بررسی اثربخشی امیددرمانی مبتنی بر شناخت و معنویت بر امید و توانایی برنامه ریزی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی. ۱۳۹۶

کتاب

مشیری فر، تینوش؛ مشیری فر. یک لحظه به من گوش کنید. تهران: کیان، ۱۳۹۶

توانمندی ها

شرکت در کارگاه های:

 • آموزش روان درمانی در قالب مشاهده مراجع از پشت دوربین. موسسه افق های نوین تحول.(۱۳۹۵-۹۶)
 • کارگاه اصول و مبانی گروه درمانی پویشی.در موسسه افق های نوین تحول .
 • دوره آموزشی رواندرمانی کودک. مرکز مشاوره دانشگاه تهران.( ۲۲/۴/۱۳۹۳).
 • کارگاه شناخت درمانی کودکان. انجمن روانشناسی ایران.(۷/۳/۱۳۹۴).
 • کارگاه درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان. انجمن روانشناسی ایران.(۲۴/۴/۱۳۹۴).
 • کارگاه قصه درمانی.دانشگاه شهیدبهشتی. (۲/۱۲/۱۳۹۲).
 • کارگاه مداخلات روانشناختی کودکان طلاق. دانشگاه شهیدبهشتی. (۱۹/۲/۱۳۹۳).
 • کارگاه آموزشی بازی درمانی ADHD  مرکز خدمات روانشناسی و شاوره سلامت.(۰۶/۴/۱۳۹۳).
 • کارگاه ارزیابی و اصول توانبخشی شناختی. دانشگاه شهیدبهشتی(۱۵/۱۲/۱۳۹۲)
 • کارگاه آزمون تفسیر نقاشی کودک.مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی همراز.(۲۲/۱۱/۱۳۹۱).
 • کارگاه مربیگری فرزندپروری با رویکرد مثبت. مرکز مشاوره دانشگاه تهران. (۱۶/۷/۱۳۹۱).
 • دوره جامع درمان شناختی رفتاری تحت نظارت انستیتو روانپزشکی تهران. مرگز مشاوره دانشگاه تهران. (۲۰/۹/۱۳۹۱)
 • کارگاه تربیت جنسی. دانشگاه شهیدبهشتی. (۲۰/۲/۱۳۹۳)

تینوش مشیری فر