تحصیلات

۱۳۹۳           کارشناسي راهنمایی و مشاوره             دانشگاه آزاد رودهن

فعالیت‌های اجرایی

از تاريخ ۸/۸۵-۱۰/۸۵     مهد کودک یاس های سفید- خیابان شریعتی- عنوان شغلی : مشاور تربیتی

از تاريخ ۱/۸۶-۵/۸۶       مرکز مشاوره خانواده صبح امید- خیابان آیت-   عنوان شغلی : محقق مسائل تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان

از تاريخ ۷/۸۶-۱۱/۸۶    مرکز مشاوره خانواده سهروردی- خیابان سهروردی- عنوان شغلی :محقق مسائل خانواده

مشاغل

از تاريخ ۴/۸۷-۲/۹۰             مرکز توانبخشی تارا – خیابان ولیعصر : تراپیست

از تاريخ ۱/۸۹-۱/۹۰             مرکز توانبخشی پویش – خیابان دردشت : تراپیست

از تاريخ ۸/۸۹- تاکنون           گروه آتیه – خیابان ولیعصر : تراپیست رفتار درمانی و بازی درمانی

از تاريخ ۵/۹۰- ۹۱/۴             مرکز ارتقاء سطح عملکرد سوده– بزرگراه اشرفی اصفهانی : تراپیست  (برگزیده شدن به عنوان درمانگر نمونه مرکز در سال ۱۳۹۱)

از تاريخ ۸/۹۳- تاکنون            کلینیک توانبخشی اردیبهشت – خیابان بنی هاشم : تراپیست رفتار درمانی و بازی درمانی

سخنرانی و کارگاه
 • سال ۱۳۹۴     کارگاه  تربیت جنسی کودک ،مهدکودک سفیر
 • سال۱۳۹۴      کارگاه  تربیت جنسی کودک ،مهدکودک آرزوهای نیک
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه  تربیت جنسی کودک ،سرای محله پیروزی
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه  تربیت جنسی کودک ، مهدکودک یاس های ناز
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه  تربیت جنسی کودک  ،کلینیک آتیه
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه  تربیت جنسی کودک  ،کلینیک اردیبهشت
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه تشخیص و حل اضطراب جدایی در کودکان ،مهدکودک یاس های ناز
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه تشخیص و حل اضطراب جدایی در کودکان ،سرای محله پیروزی
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه تشخیص و حل اضطراب جدایی در کودکان ،کلینیک اردیبهشت
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه شیوه های فرزند پروری ،مهدکودک یاس های ناز
 • سال ۱۳۹۵     کارگاه شیوه های فرزند پروری ،کلینیک اردیبهشت

ثمره حسینی