تحصیلات

۱۳۹۲-۱۳۹۴            کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی روزانه دانشگاه سمنان  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

موضوع پایان نامه : رابطه ویژگی های شخصیتی زوجین با همسرآزاری، در زنان بستری در بیمارستان با اقدام به خودکشی.

۱۳۸۰ -۱۳۸۴           کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی  تهران مرکز

۱۳۷۸                      ديپلم علوم تجربي

مشاغل

از ۱۳۹۵ تا کنون     درمانگر اختلالات اضطراب، افسردگی،وسواس کودک و نوجوان مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر

از ۱۳۹۵تا کنون      درمانگر اختلالات اضطراب، افسردگی،وسواس کودک و نوجوان مرکز مشاوره و روانشناسی رامان

۱۳۹۵ -۱۳۹۶           ارزیابی کودکان دبستان دولتی شهید فلاح زاده

۱۳۹۵ تا کنون         آموزش مهارتهای ده گانه زندگی به کودکان و نوجوانان دبستان دولتی شهید فلاح زاده

۱۳۹۵ تا کنون         مشاور و روانشناس دبستان دولتی شهید فلاح زاده

انتشارات

مقاله

۱-امیریان، سارا؛ بسطامی، مالک؛ دارابی منش، فریبا.

پیش بینی میزان همسر آزاری بر اساس ویژگی های شخصیتی شوهران زنان بستری در بیمارستان با اقدام به خودکشی

۲- امیریان، سارا؛ بسطامی، مالک؛ دارابی منش، فریبا.

نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم هیجان در بین احساس تنهایی و تحمل پریشانی زنان دارای سابقه‌ی خودکشی

۳- امیریان، سارا؛ بسطامی، مالک؛ دارابی منش، فریبا.

نقش واسطه‌ای سیستم‌های مغزی رفتاری در رابطه ی بین احساس تنهایی و تحمل پریشانی زنان دارای سابقه‌ی خودکشی

سخنرانی و کارگاه

سال۱۳۹۵-۱۳۹۶         برگزاری کارگاه مهارتهای ده گانه زندگی برای کودکان  و نوجوانان دبستان دولتی شهید فلاح زاده. سه دوره مهر ۱۳۹۵. اسفند ۱۳۹۵. آذرماه ۱۳۹۶

تابستان ۱۳۹۶      برگزاری کارگاه مهارت های زندگی در مهد کودک بانک کشاورزی برای کودکان مقطع پیش دبستانی

توانمندیها

کارگاه تشخیص اختلالات روانپزشکی از پشت آینه بر اساسDSM-5.(انستیتو روانپزشکی تهران. دکتر بوالهری و دکتر غفاری)

تشخیص اختلالات روانی بر اسای DSM-5. (مرکز سگال. دکتر بنی هاشمی)

کارگاه مهارتهای زندگی بزرگسالان . مرکز سگال . دکتر بنی هاشمی

کارگاه درمان شناختی – رفتاری اختلالات هیجانی (مرکز سگال. دکتر بنی هاشمی)

کارگاه تکنیک های توانمند سازی شناختی و حسی- حرکتی کودکان .(دکتر گودرزی. مرکز احیا)

کارگاه بازی درمانی اختلالات هیجانی- رفتاری کودکان (مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دانشگاه شهید بهشتی. دکتر طهماسیان)

کارگاه مهارتهای ده گانه زندگی کودک و نوجوان(مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دانشگاه شهید بهشتی. دکتر طهماسیان)

کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیص در بازی درمانی. (مرکز احیا.)

شرکت در کارگاه آزمونهای تشخیصی (هوش آزمای نوین تهران- استنفورد – بینه. مرکز احیا. دکتر کامکاری)

شرکت در کارگاه آزمون تشخیصی وکسلر( خانم مددی)

شرکت در کارگاه مهارتهای فرزند پروری دکتر دوایی

سارا امیریان