تحصیلات

۱۳۹۲           کارشناسي ارشد: روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه: شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: نقش حمایت اجتماعی و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی مزمن کلیوی

۱۳۸۸           کارشناسي :روانشناسی بالینی  دانشگاه: آزاد اسلامی

۱۳۸۳           ديپلم هنر:هنرستان نماکارنگ

مشاغل

از سال ۱۳۹۵        درمانگر نورواتنشن  و بازی درمانی گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۳_۱۳۹۵         بازی درمانی و رواندرمانی کلینک خصوصی

۱۳۹۱_۱۳۹۲         بیمارستان روانپزشکی آزادی

شیرین عبداللهی