تحصیلات

۱۳۹۶ دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
۱۳۹۳ کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه ی متغیرهای خود نظم بخشی، اضطراب و افسردگی با کارکردهای اجرایی
۱۳۸۹ کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان
۱۳۸۵ ديپلم علوم تجربي

فعالیت اجرایی

از سال ۱۳۹۵ عضو هیات مدیره ی موسسه ی روانشناختی کودک و نوجوان رویش اصفهان

مشاغل

-از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ مشاورتحصیلی موسسه ی مدرسان شریف
-ازسال ۱۳۹۲روان درمانگر کودک کلینیک رویش اصفهان
– از سال۱۳۹۴ ارزیاب کلینیک آتیه
-ازسال ۱۳۹۶درمانگر کلینیک رفتاری هیجانی آتیه
-از سال ۱۳۹۵تدریس در دانشگاه آزاد نجف اباد اصفهان
-دارای پروانه ی اشتغال حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی بالینی ایران

انتشارات

مقاله

Ghorbani, .N. Watson.P., Ebrahimi.F., and Chen.Z.J. (UNPRESS). Poets and Transliminality: Relationships with Mystical Experience and Religious Commitment in Iran. Religion and Spirituality.

Soltani.M.,Rastikerdar.N., Ebrahimi.F. (2016).  The Efficacy of Play therapy based on The Cognitive-Behavioral Approach on 5 and 6 Years Old Children’s Creativity. Journal of  Pharmacy review.

Ebrahimi.F., Jafari.E.,soltani.E. (2016) Investigating the Contribution of Sexual Jealousy and Sexual Self-Esteem in Attitude of Infertile Women toward Betrayal. International journal of biotechnology and research.

Ebrahimi.f. (2015). The structural model of the relationship between religious beliefs, psychological pleasure and mental health in students. The Iranian journal of rooyesh. http://frooyesh.ir/acert.php?id=293&code=c1f940.

Ebrahimi.F.,Rostamo.R.(2016). he most effective type of meditation in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. The Iranian journal of rooyesh. http://frooyesh.ir/acert.php?id=273&code=120b43.

Ebrahim.F.,Ertezai.B.,Akrami.N.(2016). Comparison of personality traits and coping styles of artists and ordinary people. The Iranian journal of rooyesh. http://frooyesh.ir/acert.php?id=252&code=d4deae.

Ebrahimi.F.(2015). Investigation of the reliability and validity of Snaith-Hamilton Pleasure Scale in university students. The Iranian journal of rooyesh. http://frooyesh.ir/acert.php?id=286&code=f3c9db

کتاب

کیانزاد، سپیده.، کلانتری، مهرداد.، ابراهیمی،فاطمه. (۱۳۹۶). دنیای من کوچک نیست: راهنمای بازی و پرورش خلاقیت در کودکان. تهران. نشردا.

سخنرانی و کارگاه

سخنراني و کارگاه

از سال ۱۳۹۲سخنرانی شادپروری شهرداری شهرستان نجف اباد

از سال ۱۳۹۴سخنرانی فرزندپروری مثبت مجموعه مدارس سما و محمد امین اصفهان

از سال ۱۳۹۴ برگزاری کارگاه فرزندپروری برای گروه های سنی ۲ تا ۱۲ سال در کلینیک رویش اصفهان

در سال ۱۳۹۶برگزاری کارگاه مداخله در بلایا برای کودکان در ستاد مداخله ی شهرداری تهران

از سال۱۳۹۶ برگزاری کارگاه فرزندپروری برای گروه های سنی ۲ تا ۱۲ سال در کلینیک آتیه

از سال برگزاری کارگاه فرزندپروری کودکان پرجنب و جوش (افزایش دقت و تمرکز) در کلینیک رویش اصفهان

۱۳۹۶

از سال  برگزاری ۱۳۹۶کارگاه قصه درمانی در موسسه ی مدت به عنوان دستیار دکتر طهماسیان(عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

از سال ۱۳۹۶ برگزاری کارگاه درمان شناختی رفتاری اضطراب در انجمن روانشناسی ایران به عنوان دستیار دکتر طهماسیان(عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

تدریس

دانشگاه آزاد نجف آباد از سال۱۳۹۶

توانمندیها

کارگاه تشخیص اختلالات روانپزشکی از پشت آینه بر اساسDSM-5.(انستیتو روانپزشکی تهران. دکتر بوالهری و دکتر غفاری)

تشخیص اختلالات روانی بر اسای DSM-5. (مرکز سگال. دکتر بنی هاشمی)

کارگاه مهارتهای زندگی بزرگسالان . مرکز سگال . دکتر بنی هاشمی

کارگاه درمان شناختی – رفتاری اختلالات هیجانی (مرکز سگال. دکتر بنی هاشمی)

کارگاه تکنیک های توانمند سازی شناختی و حسی- حرکتی کودکان .(دکتر گودرزی. مرکز احیا)

کارگاه بازی درمانی اختلالات هیجانی- رفتاری کودکان (مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دانشگاه شهید بهشتی. دکتر طهماسیان)

کارگاه مهارتهای ده گانه زندگی کودک و نوجوان(مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار دانشگاه شهید بهشتی. دکتر طهماسیان)

کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیص در بازی درمانی. (مرکز احیا.)

شرکت در کارگاه آزمونهای تشخیصی (هوش آزمای نوین تهران- استنفورد – بینه. مرکز احیا. دکتر کامکاری)

شرکت در کارگاه آزمون تشخیصی وکسلر( خانم مددی)

شرکت در کارگاه مهارتهای فرزند پروری دکتر دوایی

افتخارات

۱۳۹۶      رتبه دو کنکور دکتری

۱۳۹۳      رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد

فاطمه ابراهیمی