تحصیلات

۱۳۹۴    کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی از دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پایان نامه: مقایسه توانایی بازشناسی تظاهرات هیجانی چهره در کودکان دختر و پسر با سبک دلبستگی ایمن و نا ایمن

۱۳۹۱            کارشناسي رواشناسی بالینی دانشگاه تهران پزشکی

۱۳۸۷           ديپلم ریاضی و فیزیک

فعالیت‌های اجرایی

۹۳ و ۹۵   عضو کمیته اجرایی کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشکده خانواده)

مشاغل

۹۱-۱۳۹۰ مشاور تحصیلی و تربیتی در مدرسه پیش دبستانی و دبستان خرد تهران
۱۳۹۲ کارورزی در کلینیک کودک و نوجوان شهید بهشتی
۱۳۹۲ کارورزی در مدرسه اوتیسم به آرا تهران
۱۳۹۲ بازی درمانگر در خانه سلامت ازگل تهران
۱۳۹۳ روان درمانگر کودک در دبستان پسرانه ۱۲ فروردین تهران
۱۳۹۳ روان درمانگر کودک در دبستان دخترانه عفاف تهران
۱۳۹۴ مشاور تربیتی و مربی مهد کودک مهدیس تهران
۱۳۹۵ بازی درمانگر و قصه درمانگر در مرکز مشاور نگاه نو
۱۳۹۶ تاکنون روان درمانگر کودک در کلینیک آتیه درخشان ذهن از سال ۹۶ تا اکنون

انتشارات

لیلا میرباقری، دکتر پریسا سادات موسوی،  دکترعلی خطیبی، مقایسه توانایی بازشناسی تظاهرات هیجانی چهره در کودکان با سبک دلبستگی ایمن و نا ایمن ، مجله علمی پژوهشی پژوهشکده خانواده شهید بهشتی،۱۳۹۴

Mirbagheri, Leila, Mousavi , Parisa Sadat, Khatibi, Ali, Mazaheri, Mohamad Ali, Situational modulation of emotion recognition abilities in children with secure and insecure attachment (under press  child development journal, 2017)

 

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۳    سخنرانی در کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان با عنوان مقایسه توانایی بازشناسی تظاهرات هیجانی چهره در کودکان با سبک دلبستگی ایمن و نا ایمن

توانمندی ها

۹۲-۱۳۹۱    آموزش مدیریت رفتاری به والدین کودکان، دکتر کارینه طهماسیان، پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهیدبهشتی۱۳۹۲         آموزش مدیریت رفتاری به والدین نوجوانان، دکتر کارینه طهماسیان، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۲          شناخت درمانی کودکان، دکتر کارینه طهماسیان، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۳          بازی درمانی کودکان، دکترکارینه طهماسیان، انجمن روانشناسی ایران

۱۳۹۳          قصه درمانی کودکان، دکتر کارینه طهماسیان، انجمن روانشناسی ایران

۱۳۹۳         درمان شناختی رفتاری کودکان اضطرابی، دکتر کارینه طهماسیان، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۳        تربیت جنسی کودکان، فاطمه نیک پرور، کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن

۱۳۹۳        مداخلات شناختی کودکان طلاق، دکتر کارینه طهماسیان، دانشگاه شهید بهشتی (کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن)

۱۳۹۳       درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان، دکتر کارینه طهماسیان، انجمن روانشناسی ایران

۱۳۹۴       آموزش مهارت های زندگی، دکتر کارینه طهماسیان

۱۳۹۵       روان درمانی کودک ( رویکرد روان تحلیلی ) دکترگوهر همایون پور، دانشگاه شهید بهشتی (کنگره کودک ونوجوان)

۱۳۹۵       تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری، دکتر کارینه طهماسیان، مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتاری

۱۳۹۶       روان درمانی کودک با رویکرد تحلیلی، دکتر آناهیتا گنجوی، مرکز هم آوا

لیلاسادات میرباقری طباطبایی