تحصیلات

۱۳۸۹           کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع پايان‌نامه: مقایسه اثربخشی مداخلات فلورتایم و آموزش نظریه ذهن در کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه مادر- کودک و بهبود نظریه ذهن در کودکان پرخاشگر پیش دبستانی

۱۳۸۶            کارشناسي روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۸۱           ديپلم علوم انسانی.

مشاغل

از ۱۳۹۵                   درمانگر گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۵                      موسه مادر کودک بوژان

۱۳۹۵                      همکاری با دفتر مطالعات فرهنگی انگاره

از۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵      آموزش ارتباط با کودک ویژه والدین در مراکز پیش دبستانی

۱۳۹۲                      مشاوره ی فردی (پیش دبستانی ثنا و فاطمه الزهرا) در حیطه های بیش فعالی- نقص توجه، پرخاشگری،   اعتمادبه نفس، ترس، اضطراب و . . .

۱۳۹۲                     بازی درمانی ویژه کودکان بیش فعال- نقص توجه دبستانی پسر: کلینیک درج محبت همکاری با خانه خلاقیت خراسان رضوی با محوریت ابزار پانکس ۱۳۹۳ به مدت سه ماه

انتشارات

مقاله

۱- نقش باورهای امید و خوش بینی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی اصفهان۲۰/۵/۹۳

۲- جهت گیری هدفی و سلامت روان با میانجیگری هیجانات تحصیلی منفی فعال و غیرفعال: دومین کنگره ی ملی روانشناسی اجتماعی۱۴/۱۲/ ۹۲

۳- نماز سرچشمه ی فضیلت ها: کنگره ی بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی۴/۳/۹۳

۴- تسریع رشد توانایی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانی: فصلنامه ی پایش۲۰/۴/۹۰

۵- اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ذهن در کودکان پیش دبستانی: مجله ی پژوهش در سلامت روانشناختی۳۰/۴/۹۳

۶- اثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر تعامل مادر-فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش دبستانی: مجله روانشناسی بالینی و مشاوره: ۱۳۹۴

۷- اثربخشی برنامه پرورش خلاقیت به شیوه فعالیت های گروهی بازی محور بر مولفه های خلاقیت کودکان دوره پیش دبستانی: مجله فناوری آموزش و یادگیری

۸- نقش هیجانات منفی

کتاب

  1. کیافر، مریم سادات؛ محمدزاده، ندا و شجاعی، شبنم . بازی رنگین کمان. مشهد: انتشارات بوی شهر بهشت.۱۳۹۳.
  2. کیافر، مریم سادات؛ محمدزاده، ندا و گلی، منصوره . دکلمه و شعرخوانی رنگین کمان. مشهد: انتشارات بوی شهر بهشت.۱۳۹۳.
  3. کیافر، مریم سادات؛ فرزادفر، آفرین؛ محمدزاده، ندا و عامل نیک، اعظم . قصه گویی رنگین کمان. مشهد: انتشارات بوی شهر بهشت.۱۳۹۳.
  4. گلی، منصوره؛ کیافر، مریم سادات و زارع پور، مرجان . نقاشی رنگین کمان. مشهد: انتشارات بوی شهر بهشت.۱۳۹۳.
  5. شجاعی، شبنم؛ کیافر، مریم سادات و محمدزاده، ندا. نمایش خلاق رنگین کمان. مشهد: انتشارات بوی شهر بهشت.۱۳۹۳
  6. کیافر، مریم السادات و عزیزیان فارسانی، زهره خلاقیت و مبانی هنرهای تجسمی. قم: انتشارات فرهنگ و اندیشه جاودان. ۱۳۹۴.
سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۴         كارگاه: فرزندپروری خلاق کلینیک درج محبت مرداد

۱۳۹۳       سخنراني: کارگاه سه ساعته خلاقیت در فرهنگ سرای کودک و آینده ویژه مربیان مراکز پیش دبستانی مربوط به شهرداری مشهد

۱۳۹۳      کارگاه در موسسه بوژان و مهدشکوفه ها در ارتباط با کودک مانند کارگاه مدیریت خشم، دقت و تمرکز، کتاب سازی، هوش هیجانی، هنرهای تجسمی و غیره

۱۳۹۳        کارگاه های پرورش خلاقیت ویژه ی مربی در مراکز پیش دبستانی (فاطمه الزهرا)

۱۳۹۲        کارگاه های پرورش خلاقیت ویژه ی کودک در مراکز پیش دبستانی(سروناز و ثنا)

مریم سادات کیافر