تحصيلات

۱۳۹۷           دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

موضوع رساله: مقایسه اثربخشی روش بازی درمانی شناختی-رفتاری و آموزش برنامه فرندز ((frends بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

۱۳۹۲           کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه بین نگرش های مذهبی و مهارت های مقابله ای با بهزیستی روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد گرگان

۱۳۸۹    کارشناسي مهندسی منابع طبیعی از دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۱۳۸۳           ديپلم علوم تجربي.

فعاليت‌هاي اجرايي

از ۱۳۹۷ چاپ مطلب برای هفته نامه سلامت

مشاغل

از ۱۳۹۶ مرکز مشاوره اکسیر

از ۱۳۹۷ گروه روانپزشکی ویان-کلینیک مادر امروز و گروه آتیه درخشان ذهن

انتشارات:مقاله

۱-مقایسه طرح واره های ناسازگار، اختلالات شخصیت با صمیمت اجتماعی نوجوانان بی سرپرست و عادی.

۲- The Effect Of  Participating In Communication Skills Workshop On The Material Satisfaction, Journal Of  Psychology & BEHAV IORAL STUDIES.

۳- A Coparision Of Maladaptive Schemas , Personality Disorders , And Social Intimacy Of Organs And Normal Adolescents.

افتخارات

۱.مصاحبه با روزنامه همشهری

۲.مصاحبه با هفته نامه سلامت

توانمندی ها

۱.دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری )دکتر کارینه -طهماسیان( سال ۹۶

۲.کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی )دکترمجیدمحمودعلیلو)

۳.کارگاه آموزشی درمانشناختی رفتاری حمله پینکوآگورافوبیا )دکترلادنفتی(

۴.درمان شناختی رفتاری مبتنی بر حضور ذهن برای پیشگیری از عود افسردگی )دکتر -پروانه محمدخانی(

۵.اجرا.نمره گذاری و تفسیرMMPI-2  )دکتر مجید یعقوبی(

۶.کاربرد مهارتهای ارتباطی پایه درمقالات زوج وخانواده )دکترناصرصبحی -قراملکی(

۷.مشاوره پیش ازازدواج )دکتراشرف سادات موسوی)

۸.درمانشناختی رفتاری برای مشکلات جنسی )دکترحسین کاویانی)

۹.شناخت درمانی کودکان )دکترکارینه طهماسیان)

۱۰.مداخله در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی )دکتر مجید محمود علیلو)

۱۱.درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان )دکتر کارینه طهماسیان)

۱۲.درمان شناختی رفتاری برای افسردگی )دکتر حسین کاویانی)

۱۳.گواهی دوره – ۱۰۰ ساعته CBT )دکترحسن حمیدپور(

۱۴.زوج درمانی شناختی رفتاری )دکترپروانه محمدخانی)

۱۵.گواهی دوره – ۲۲ ساعته آموزش مهارتهای زندگی به کودکان )دکترکارینه طهماسیان(

۱۶.گواهی دوره – ۱۰۰ ساعته طرحواره درمانی )دکتر حسن حمید پور(

۱۷.گواهی دوره – ۵۰ ساعته زوج درمانی مدل طرحواره محور )دکتر حسن حمید پور(

۱۸.کارگاه آموزشی فرزندپروری اختلالات اضطرابی کودکان )دکترکارینه طهماسیان)

۱۹.کارگاه خلع سلاح درمان خودشیفته )دکترحسن حمیدپور)

۲۰.مداخلات شناختی رفتاری درکمالزدگی)دکترلادنفتی)

۲۱.گواهی دوره سوپرریژن – ۱۰۰ ساعته با رویکرد CBT )دکتر حسن حمیدپور(

۲۲.درمان شناختی رفتاری وسواس )دکتر لادن فتی(

۲۳.درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان (دکتر کارینه طهماسبیان)

۲۴.مداخله در بحران خودکشی )دکتر محمد پور شریفی(

۲۵.دوره ی نظری پایه درآموزش تئوری انتخاب درموسسه ویلیام گلاسرایران واقعیت -درمانی )دکتر علی صاحبی(

۲۶.سایکوداینامیک رابطه مادر و کودک (دکتر عاطفه ذبیحی) سال ۹۷

۲۷.آموزش مداخله تراپلی و فرایندهای آن (بازی درمانی دلبستگی محور) دکتر نسرین بهنام نژاد سال ۹۷

۲۸.ارزیابی و تشخیص اختلال بیش فعالی (دکتر زهره عباسی) سال ۹۷

۲۹.مشاهده بازی درمانی کودک (دکتر عاطفه ذبیحی) سال ۹۷

مونا فلسفی