تحصیلات

ورودی ۱۳۹۳            دانشجوي دکتري    روانشناسی بالینی     دانشگاه   شاهد

موضوع رساله: مفهوم­­پردازی تروما و مدل تغییر بالینی در نمونه ایرانی

۱۳۸۹                     کارشناسي ارشد    روانشناسی بالینی     دانشگاه   فردوسی مشهد

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه نشخوار فکری و سوگیری توجه در خلق افسرده

۱۳۸۵                    کارشناسي     روانشناسی بالینی      دانشگاه    فردوسی مشهد

۱۳۷۹                   ديپلم علوم تجربي

فعالیت‌های اجرایی

۱۳۸۵                       عضو تیم پژوهشی TC دختران فراری، معاونت پیشگیری استان خراسان رضوی

۱۳۸۹                       قرارداد با معاونت پیشگیری استان خراسان رضوی، تحت عنوان مؤسسه سلامت روان

ایده، طرح (اجرایی، پژوهشی) آموزش مهارت های تنظیم هیجان بر سبک های

دلبستگی نوجوانان بی­سرپرست.

۱۳۹۰                       قرارداد با معاونت پیشگیری استان خراسان رضوی، تحت عنوان مؤسسه سلامت روان

ایده، طرح (اجرایی، پژوهشی) الگوسازی مراقبت­های بعد از خروج از درمان اعتیاد.

مشاغل

۱۳۸۸- ۱۳۸۷             کلینیک روانشناسی و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی

مشهد

۱۳۹۱-۱۳۸۹             بیمارستان روانپژشکی ابن سینا (طرح)

۱۳۹۲ – ۱۳۹۱           مرکز مشاوره آستان قدس

۱۳۹۳ – ۱۳۹۱           مرکز خانه فرزندان همای رحمت، نگهداری کودکان بدسرپرست و بی­سرپرست

بهزیستی

طرح های پژوهشی
  1. باقری­نژاد، مینا؛ علوی، خدیجه؛ و حاتمی، زهره. آموزش مهارت­های تنظیم هیجان بر سبک­های دلبستگی نوجوانان بی­سرپرست. ۱۳۸۹­
  1. ­ باقری­نژاد، مینا؛ علوی، خدیجه؛ و حاتمی، زهره. الگوسازی مراقبت­های بعد از خروج از درمان اعتیاد. ۱۳۹۰
انتشارات
  1. باقری ­نژاد، مینا؛ صالحی ­فدردی، جواد؛ و طباطبایی، سید محمود. (۱۳۸۹). رابطه بین نشخوارفکری و افسردگی در نمونه­ای از دانشجویان ایرانی. مطالعات تربیتی و روان­شناسی، ۱۱ (۱)، ۳۸-۲۱.
  1. صالحی فدردی، جواد؛ باقری­ نژاد، مینا؛ فرزانه، زهرا؛ و طالبیان­شریف، جعفر. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی. پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، ۱ (۱)، ۱۵۲-۱۳۳.
  1. باقری­ نژاد، مینا؛ و اصغری­ نکاح، سید محسن. (۱۳۹۰). مورد پژوهی کاربرد روان نمایش­گری در روان­درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره­های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور. مقاله ارائه شده در بخش سخنرانی سومین کنگره سراسری هنردرمانی دانشگاه شهید بهشتی.
  1. اصغری­ نکاح، سید محسن؛ و باقری­نژاد، مینا. (۱۳۹۰). ترکیب هنردرمانی و روان درمانی در کاهش پرخاشگری نوجوانان با تشخیص اختلالات خلقی. مقاله ارائه شده در بخش پوستر سومین کنگره سراسری هنردرمانی دانشگاه شهید بهشتی.
  1. اصغری ­نکاح، سید محسن؛ و باقری­ نژاد، مینا. (۱۳۹۲). بررسی نیازهای آموزشی و توانبخشی مادران کودکان اتیستیک. پژوهش در علوم توانبخشی، ۹ (۶)، ۱۶-۱.
  1. سعیدی حیدری، رؤیا؛ و باقری­نژاد، مینا. (۱۳۹۳). آشنایی با رویکرد متمرکز بر هیجان. تازه­های روان درمانی، ۷۲ و ۷۱ (۲۰)، ۱۰۴-۸۹.
  1. Fadardi, J. S., Bagherinezhad, M. (2010). Rumination and depression: The effects of a depression attention control training program on reducing rumination and depression. 27th International Congress of Applied Psychology. Melbourne, Australia.
تدریس

۹۳- ۱۳۹۲         روانشناسی عمومی                  کاردانی            علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی

۹۳- ۱۳۹۲         بازی­ها و اسباب بازی­ها             کاردانی            علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی

۹۶- ۱۳۹۵         تاریخچه و مکاتب روانشناسی      کارشناسی        دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

۹۶- ۱۳۹۵         روانشناسی تربیتی                   کارشناسی        دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

۹۶- ۱۳۹۵         اختلالات یادگیری                   کارشناسی        دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

مینا باقری نژاد