تحصیلات

۱۳۹۴           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری متمرکز بر والد- کودک بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده جسمی و بهبود رفتارهای والدینی

۱۳۹۰           کارشناسي پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۵           ديپلم علوم انسانی

فعالیت‌های اجرایی

عضو کمیته اجرایی دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان، ۱۳۹۴

مشاغل
  • از شهریور سال ۱۳۹۶ بازی درمانی در کلینیک مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی
  • از دی ماه ۱۳۹۶ بازی درمانی در کلینیک آتیه درخشان ذهن
  • از دی ماه ۱۳۹۶ درمانگر کودک در کلینیک نگاه
انتشارات

مقاله

  1. نجاتی، و؛ مقصودلو، م؛ معین اسلام، م. (۱۳۹۵). سیر تحول بازشناسی هیجان در نمونه‎ای از کودکان ایرانی. فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی، ۵(۱)، ۷۵-۸۴.
  2. معین اسلام، م؛ مظاهری، م؛ طهماسیان، ک؛ فتح آبادی، ج. (۱۳۹۵). اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری والد- کودک بر مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده جسمی و شیوه‌های والدینی. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی تحولی، ۱۳(۵۰)، ۱۶۹-۱۸۲.

سخنرانی وکارگاه ها

ارائه سخنرانی تحت عنوان اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری متمرکز بر والد- کودک بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده جسمی در دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان، آبان ۱۳۹۴.

مینا معین الاسلام