تحصیلات

كارشناسي                         دانشگاه تهران                                روانشناسي بالیني

كارشناسي ارشد                دانشگاه علامه طباطبايي                روانشناسي بالیني

دكتری (درحال تحصیل)    تهران مركز دانشگاه ازاد –               روانشناسي سلامت

مشاغل

از ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸ مدير تحريريه مجله كودک

از ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵مشاركت با تهیه كنندگان سازمان صدا وسیما در برنامه های مختلف مانند هیركان ، مستند محیط زيست ، اوا ، ياد يار مهربان و…

از ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ نويسنده و مدير داخلي برنامه به خانه برمیگرديم

از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ مدير مسئول كلینیک روانشناسي و روانپزشکي ايران زمین

از ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ روانسنج و روانشناس تیم اعزامي به راه آهن جمهوری اسلامي ايران

از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ همکاری با مجله خانه بخت جهت ارائه مقالات روانشناسي

از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۶ درمانگر در حوزه رواندرماني ،زوج درماني و درمان كودک و نوجوان

از ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۶ درمانگر تخصصي در حوزه كودک و نوجوان

انتشارات

مقاله

خسروی ، نازنین ؛ مقايسه سطح خود پنداشت در كودكان خیاباني و كودكان عادی شهر تهران. مجله علوم روانشناختی دانشگاه تهران. ۱۳۹۰

خسروی، نازنین ؛ پورحسین ، رضا؛ برآورد روايي يک آزمون اندريافت خود. مجله علوم روانشناختی دانشگاه تهران.۱۳۹۱

خسروی، نازنین ؛ تاثیر روش شناختي “مرور خود”بر افزايش سطح خود پنداشت و كاهش علايم افسردگي )تک بررسي).مجله علمی ترویجی رویش. ۱۳۹۱

کتاب

خسروی، نازنین ؛ سری كتاب های ۴۴ جلدی كودكان گروه سني ال. تهران .  انتشارات لک لک . ۱۳۹۰

خسروی، نازنین؛ نقش واسطه ای بخشودگي و معنويت در رابطه بین سبک دلبستگي و رضايت زناشويي. تهران. انتشارات خوارزمي . ۱۳۹۵

توانمندی ها

مشاركت در ساخت برنامه های تلويزيوني

مشاوره و برنامه ريزی كاری در مهد های كودک

نازنين خسروي