تحصیلات

۱۳۹۷           دانشجوي دکتري  روانشناسی دانشگاه تهران مرکز

موضوع رساله: اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و بازی درمانی شناختی رفتاری بر حافظه فعال،توجه پایدار، ادارک زمان و بهبود بیش فعالی/کم توجهی

۱۳۹۴           کارشناسي ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی درمان ای بی ای بر افزایش توجه اشتراکی

۱۳۹۱           کارشناسي زیست شناسی دانشگاه تهران پزشکی

۱۳۸۷           ديپلم علوم تجربي.

فعاليت‌هاي اجرايي

عضویت در انجمن روانشناسی ایران

عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

مشاغل

۱۳۹۳-۱۳۹۵            کار در کلینیک توانا- درماگر کودکان به روش توانبخشی شناختی

۱۳۹۵-۱۳۹۷            کار در کلینیک شایان-درمانگر کودکان به روش توانبخشی شناختی و بازی درمانی

۱۳۹۶                     تدریس spss دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۷                     تدریس علوم اعصاب شناختی- متون تخصصی و احساس و ادراک-دانشگاه پیام  نور

سخنراني و کارگاه

کارگاه طرحواره درمانی-تربیت کودکان با هدف پیشگیری از شکل گیری طرحواره های منفی-دانشگاه تهران-مرکز

کارگاه فرزندپروری-دانشگاه پیام نور-

افتخارات

دانشجوی برتر دانشگاه علامه طباطبایی –سال ۱۳۹۳ و تقدیر توسط ریاست دانشگاه

توانمندی ها

گذراندن کارگاه جامع تربیت درمانگر شناختی(درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی-اختلال یادگیری و اتیسم)دانشگاه شهید بهشتی- دکتر وحید نجاتی سال ۱۳۹۶

گذراندن کارگاه بازی درمانی شناختی رفتاری-دانشگاه علامه طباطبایی-دکتر سیما قدرتی-سال ۱۳۹۴

گذراندن کارگاه درمان بیش فعالی نقص توجه- دانشگاه علامه طباطبایی-دکتر سیما قدرتی-سال

نسیم کاظمی