لاله سهرابی

نوروتراپيست
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه

آرزو جباری

مدير دوم کلینیک اضطراب، وسواس و درد
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه

اعظم السادات مدنی

مدير کلینیک اضطراب، وسواس و درد
دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی

رزومه


هاتف زمانی

رواندرمانگر
کارشناسی ارشد روان شناسی بالينی

رزومه

مرضيه آمحمد شيرازی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری رواندرمانی

رزومه

آذر زمانی

روانپزشک
دانش‌نامه تخصصی (بورد) روانپزشکی

رزومه


ساناز خمامی

رواندرمانگر
دکتری روانشناسی عمومی

رزومه

سپيده سلطان محمدلو

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

زينب قنبری نجف آبادی

نوروتراپيست TMS
كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


ساره تاج دين

نوروتراپيست
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

رزومه

زينب شاه محمدی

نوروتراپيست
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

يوسف خدابنده لو

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی

رزومه


نادر اباذری

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

نيكی حيات بينی

رواندرمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

بتول زارع زردينی

نوروتراپيست TMS
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه