ساناز خمامی

رواندرمانگر
دکتری روانشناسی عمومی

رزومه

آلاله آطاهریان

مدير دوم کلینیک اضطراب، وسواس و درد
کارشناسي ارشدروان شناسی بالینی دانشگاه تهران

رزومه

اعظم السادات مدنی

مدير کلینیک اضطراب، وسواس و درد
دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی

رزومه


لاله سهرابی

نوروتراپيست
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

رزومه

مرضيه آمحمد شيرازی

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری رواندرمانی

رزومه

آسیه رضایی

رواندرمانگر
دانشجوي دکتري روانشناسی شناختی

رزومه


هاتف زمانی

رواندرمانگر
کارشناسی ارشد روان شناسی بالينی

رزومه

زينب شاه محمدی

نوروتراپيست
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

بتول زارع

نوروتراپيست TMS
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه


نادر اباذری

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

رزومه

يوسف خدابنده لو

رواندرمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی

رزومه