تحصیلات

۱۳۹۴          کارشناسي ارشد :روانشناسی عمومی دانشگاه : خوارزمی

موضوع پايان‌نامه: در حال تحصیل

۱۳۹۳          کارشناسي: روانشناسی بالینی دانشگاه : علم و فرهنگ

۱۳۸۸           ديپلم علوم تجربي

فعالیت‌های اجرایی

از ۱۳۹۵              ادمین وبسایت دکتر وهداد ورزقانی

۱۳۹۴-۱۳۹۵         ادمین وبسایت دکتر وهداد ورزقانی

مشاغل

از ۱۳۹۵                    درمانگر TMS … گروه آتيه درخشان ذهن (دکتر رستمی)

از ۱۳۹۵                    درمانگر نوروفیدبک… مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی راه فردا (دکتر مظفر)

از ۱۳۹۵                    درمانگر tDCS …. کلینیک تخصصی روانپزشکی زعفرانیه (دکتر امینی)

۱۳۹۵                       مسئول روابط عمومی …. مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی آرمانا (دکتر یعقوبی)

۱۳۹۴                       درمانگر نوروفیدبک … مرکز بستری اختلالات روانپزشکی پویا (دکتر ورزقانی)

انتشارات
  1. کچویی،محسن؛ مرادی، علیرضا؛ کاظمی، آمنه­سادات؛ قنبری، زینب. نقش متمایزکننده تنظیم هیجان و تکانشگری در انواع مختلف الگوهای خوردن ناسالم. دو ماهنامه علمی پژوهشی فیض. شماره ۴، سال ۱۳۹۵.
تدریس

۱۳۹۲-۱۳۹۴              تدریس زبان انگلیسی. موسسه زبان­های خارجی دلتا.

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۰           کارگاه: پرورش خلاقیت. دانشگاه علم و فرهنگ. مدرس: دکتر پیرخائفی

۱۳۹۱           کارگاه: تحلیل روابط متقابل. انجمن ایرانی روانشناسی-دانشگاه علم و فرهنگ.

۱۳۹۳           کارگاه: نوروفیدبک مقدماتی. مرکز تخصصی توانمند سازی انسان پارند .

۱۳۹۴           کارگاه: نوروفیدبک پیشرفته. مرکز تخصصی توانمند سازی انسان پارند .

۱۳۹۴           کارگاه: تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای(tDCS) . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

۱۳۹۴           کارگاه: تحریک مغناطیسی فراجمجمه­ای (TMS). دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

۱۳۹۴           همایش: تبیین زیست روانشناختی استرس. دانشگاه خوارزمی.

۱۳۹۵           کارگاه: تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای (tDCS) . مرکز نخصصی توانمندسازی انسان پارند .

زینب قنبری نجف آبادی