تحصیلات

۱۳۹۴           دانشجوي دکتري رواندرمانی دانشگاه زیگموند فروید اتریش.

۱۳۹۲           دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تهران

۱۳۸۶            کارشناسي ارشد :روانشناسی کودکان دانشکاه ازاد اسلامی واحد مرکز

موضوع پايان‌نامه: تاثیر بازبینی حافظه(قضاوت یادگیری) بر کودکان دارای اختلال خواندن و نوشتن در مقایسه با کودکان عادی

۱۳۸۱           کارشناسي :روانشناسی کودکان استثنایی.دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرکز

۱۳۷۵         دیپلم علوم انسانی

فعالیت‌های اجرایی

۹۳- ۱۳۹۱     روانشناس و روان درمانکر کلینیک درد بیمارستان  امام خمینی

۹۳- ۱۳۹۲     گروه درمانگر بیمارستان جامع زنان

۱۳۸۹  تاکنون  روانشناس بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی

۱۳۸۹  تاکنون  روانشناس و روان درمانگر مرکز مشاوره دانش

۱۳۸۹  تاکنون  روان شناس و روان درمانکر کلینیک روان درمانی بیمارستان امام خمینی

۸۹-  ۱۳۸۷     روانشناس و مشاور مجله اطلاعات هفتگی

۱۳۸۹            مربی کارگاه اموزشی مربیان مهد های کودک  وابسته به سازمان بهزیستی کل کشور

۸۹-۱۳۷۷       روانشناس مرکز مشاوره اموزش و پرورش

طرح‌های پژوهشی

تاثیر مداخلات روانشناسی بر کاهش اضطراب زنان باردار مراجعه  کننده به بیمارستان جامع زنان. ۹۳-۱۳۹۲

تاثیر اموزش بهوشیاری درکاهش استرس زنان باردار.همایش علمی-پزوهشی علوم تربیتی و روانشناسی. ۱۳۹۳

انتشارات

انتشارات: مقاله

  1. Amohammad shirazi, marzieh;Comparison of memory monitoring of students with learning disorder and normal student.3rd international conference of cognitive science . 2009.

 

.۱بررسی اثربخشی مدیریت استرس در سه ماهه اول بارداری بر بهبود نتایج بارداری و کاهش استرس در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان محب یاس.همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی,اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.۱۳۹۴

انتشارات: کتاب

مرضیه آمحمد شیرازی ،دکتر الهام شرفی، دکتراحمدعلی نوربالا از تنش تا ارامش”انتشارات ارجمند.سال ۱۳۹۲  .۲

سخنرانی و کارگاه

۱۳۸۹-۱۳۹۰   اموزش دینی کودکان. کارگاه اموزشی مربیان مهد های کودک  وابسته به سازمان بهزیستی کل کشور

آموزش مهارت های زندگی. مدارس مناطق مختلف تهران.همکاری با شهرداری تهران .     ۱۳۸۹

کارگاه اموزشی تاثیر بهوشیاری درکاهش اضطراب زنان باردار بیمارستان جامه زنان.   ۱۳۹۳-۱۳۹۲

مرضیه آمحمد شیرازی