تحصیلات

۱۳۹۳           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع پايان‌نامه:رابطه بین رضایت تصویر بدنی، راهبرد های مقابله ای تصویر بدنی با نشانه شناسی روانشناختی در متقاضیان جراحی پلاستیک

۱۳۸۹           کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ

۱۳۸۴           ديپلم علوم تجربي

مشاغل

از ۱۳۹۳        روانشناس کودک و نوجوان در کلینیک آتیه درخشان ذهن

از۱۳۹۰         روانشناس بالینی در کلینیک نیکان

طرح‌های پژوهشی
  1. یزدان دوست، رخساره؛ حیات بینی، نیکی . رابطه بین رضایت تصویر بدنی، راهبرد های مقابله ای تصویر بدنی با نشانه شناسی روانشناختی در متقاضیان جراحی زیبایی تهاجمی و کم تهاجمی و گروه کنترل . تهران، ۱۳۹۰.
  2. بیرشک ، بهروز؛ حیات بینی، نیکی. هنجاریابی آزمون های راهبرد های مقابله ای و تحریف های شناختی تصویر بدنی. تهران.
انتشارات
  1.     Yazdandoost,Rokhsareh; Hayatbini,Niki; Asgharnejad, Farid;Gharaee, Latifi. Comparative Study of Body Image Dissatisfaction and Psychological Symptoms among Invasive and Minimally Invasive Aesthetic Surgery Clients and Control Group . World Journal of Plastic Surgery. Vol. 5, No.2, May 2016, pp. 144-149.
  2. Yazdandoost,Rokhsareh; Hayatbini,Niki; Fatemi;M. Body Image Coping Strategies among Aesthetic Surgery Clients in Iran. World Journal of Plastic Surgery, In Press.
  3. Hayatbini,niki;  Yazdandoost,Rokhsareh. Body Image satisfaction and Body Image Coping Strategies with psychological symptoms in Iranian aesthetic Clients: A Stepwise Study.Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, abstract was submitted and article is under reviewing.
  4. Mahdavian,A; Hayatbini,Niki.The Relationship between Parenting Styles of Parents with Creativity among ordinary and Gifted students. Conference on Nurture and Social Structures (Family, School and Parish), Tehran, Iran, May 5-7, 2011.

نیکی حیات بینی