تحصیلات
 • ۱۳۸۹           کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه ازاد رودهن

موضوع پايان‌نامه :نقش حساسیت زدایی تدریجی و پردازش مجدد در درمان اختلال استرس پس از سانحه

 • ۱۳۸۶            کارشناسي روان شناسی بالینی دانشگاه ازاد رودهن
 • ۱۳۸۱           ديپلم ریاضی و فیزیک.
فعالیت‌های اجرایی
 •      ۱۳۷۹-۱۳۸۰     عضو هيئت رییسه انجمن روان شناسان .
مشاغل
 • ۱۳۹۰                 انجام روان درمانی در مرکز مشاوره اوای درون
 • ۱۳۸۴                 مشاوره تلفنی در سازمان بهزیستی
 • از سال ۱۳۸۰    انجام روان درمانی در مرکز مشاوره مهر تابان
 • گروه درمانی و روان درمانی و ارزیابی روانشناختی برای استخدام پرسنل در موسسه سمر
انتشارات
 1. زمانی،هاتف.ترجمه کتاب حساسیت زدایی تدریجی از طریق چشم و پردازش مجدد .تهران:انتشارات شمس ، ۷۹.
 2. زمانی،هاتف.  بچه خوب جلد ۱ و ۲ .تهران .
تدریس
 • ۱۳۸۹            روان درمانی. کاراموزان روانشناسی

هاتف زمانی