مدیر کلینیک

تحصیلات

۱۳۹۰ دکتري روانشناسی عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع رساله: مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک مکرر مغناطیسی مغز با ترکیب آنها بر نشانه های افسردگی، نشخوارهای ذهنی و نگرش های نا کار آمد در مبتلایان به افسردگی اساسی با علایم باقیمانده

۱۳۸۵ کارشناسي ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی اثر بخشی تحریک مغناطیسی از روی جمجمه بر نشانگان افسردگی و عملکرد اجتماعی بیماران مبتلا به افسردگی عمده

۱۳۸۰ کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۷۹ ديپلم علوم انسانی.

مشاغل

۱۳۹۴ رواندرمانی در کلینیک اضطراب در مرکز آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۰ مدیریت کلینیک خلقی TMS تا سال ۱۳۹۳ در مرکز آتیه درخشان ذهن

۱۳۸۶ پایه گذار و راه انداز TMS در ایران در مرکز آتیه درخشان ذهن

۱۳۸۴ عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

۱۳۸۳ مشاور انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا

طرح های پژوهشی

 1. یدالله پور، علی؛ رستمی، رضا؛.کاظمی، رضا؛ خمامی،ساناز؛ شاکری، احمد. بررسی مقایسه اثرات درمانی تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای با دو پروتکل تابش استاندارد و حاد در بیماران مبتلا به افسردگی مقاوم به دارو. ارزیابی میزان پاسخ به درمان از طریق آنالیز کمّی نوار مغزی. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ۱۳۹۴.
 2. یدالله پور، علی؛ رستمی، رضا؛.کاظمی، رضا؛ خمامی،ساناز؛ نصرالهی، هادی.ارزیابی پاسخ درمانی به تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای در بیماری افسردگی از طریق آنالیز توابع موجک نوار مغزی. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ۱۳۹۴.
 3. بررسی اثربخشی روش درمانی تحریکی مکرر مغناطیسی جدار جمجمه (rTMS) با فرکانس بالا (۲۰ Hz) بر میزان شدت افسردگی در بیماران دچار اختلال افسردگی عمده (MDD) مقاوم به درمان دارویی دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.

انتشارات

مقاله

 1. Kazemi, R; Rostami, R.; Khomami, S; Horacek, J; Brunovsky, M; Novak, T & Fitzgerald, P. B. (2016). Electrophysiological correlates of bilateral and unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with bipolar depression.Psychiatry research, ۲۴۰, ۳۶۴-۳۷۵.[ISI:IF:2.68]
 2. Khomami, s; Mehrabizadeh, Honarmand; M, Neysi;A, Davodi;(2016). The study of combination of Mindfullness based cognitive therapy and repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in comparison of each treatment alone on depression in patients with major depression disorder with residual symptoms. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. (in revision)
 1. Khomami, S; Rostami, R & Kazemi, R. (2015). Safety and Therapeutic Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Behavior Therapy in a Pregnant Woman: Case Report.Iranian Rehabilitation Journal,13(1).
 1. Kazemi, R; Rostami, R.;Marcolin, M.A; Khomami, S & Khodaei, M.R. (2012). The application of the theta burst stimulation in negative symptoms of patients with schizophrenia. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(10), 86-88.
 1. خمامی، ساناز؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا؛ رحیمی نژاد، عباس. بررسی تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال بر عملکرد اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمان دارویی. مجله علوم رفتاری ، ۴ (۴)، ۱۳-۱۴ .
 2. خمامی، ساناز؛ رستمی،رضا؛ کاظمی، رضا؛ رحیمی نژاد، عباس. بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با فرکانس بالا ( ۲۰ هرتز) در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمان دارویی. اصول بهداشت روانی. ۱۲( ۴۷)، ۵۵۲- ۵۶۱.
 3. خمامی، ساناز؛ رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا. بررسی تاثیر تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال (rTMS) بر اختلال افسردگی عمده ناشی از مصرف شیشه و ولع ناشی از آن. اعتیاد پژوهشی. ۳ (۹)، ۱۷۳-۱۸۴.
 4. قیاسی، سمیه؛ نائینیان ، محمد رضا؛ رستمی، رضا؛ روشن، رسول؛ کاظمی، رضا؛ خمامی، ساناز. بررسی اثربخشی درمان تحریک مغناطیسی جدارجمجمه ای با فرکانس پایین بر کاهش نشانه های افسردگی همبود در بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، ۳۲ (۱)،۱۷-۲۶.
 5. بهجتی،زهرا؛ حاتمی،جواد؛ رستمی،رضا؛ خمامی،ساناز. مقایسه اثر ارجاع به خود در حافظه کاری عاطفی در دو گروه زنان افسرده و غیر افسرده. مجله روانشناسی بالینی.

کتاب

 1. رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا؛ خمامی، ساناز، حبیب نژاد،محمد. تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای در پژوهش و درمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. . روش درمانی تحریک مغزی برای متخصصان ، ترجمه، ارجمند،
 3. Khomami, S., Rostami, R., Kazemi, R., Rahimi nezhad, A. (2012). The study of effect 20- Hz repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in patients with medication resistant major depressive disorder .In N. Boutros (Ed), The international psychiatry and behavioral neuroscience yearbook (volume II) (pp.). New York, NY: Nova Publishers.

تدریس

۱۳۹۳ آمار استنباطی. کارشناسي روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

۱۳۹۳ روانشناسی فیزیولوژیک. کارشناسي روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

۱۳۹۴ روانشناسی اجتماعی. کارشناسي روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

۱۳۹۴ آمار استنباطی. کارشناسي روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

۱۳۹۴ روانشناسی عمومی. کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

۱۳۹۵ روش تحقیق. کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

۱۳۹۵ متون روانشناسی به زبانهای خارجی. کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

۱۳۹۵ اختلالات یادگیری. کارشناسي مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

۱۳۹۵ آمار توصیفی. کارشناسي مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

سخنرانی و کارگاه ها

 1. سخنرانی:کاربرد روش تحریک الکتریکی با جریان مستقیم از روی جمجمه (tDCS)در کاهش درد در بیمار مبتلا به اندومتریوز: یک مطالعه موردی، کنگره آندومتریوز.
 2. سخنرانی:نود و پنجمین همایش پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش درمان یک مورد اختلال سوء مصرف مواد توسط تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال.
 1. The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in reducing severity of the signs and symptoms. Such as cognitive bodily and negativity- worthlessness of depression in patients with recurrent major depression disorder. 11th world Congress of biological Psychiatry. June 2013, Kyoto, Japan.
 2. Social functioning increase after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in patients with recurrent major depression. 11th world congress of Biological Psychiatry, June Kyoto.Japan.
 3. The preliminary study of long-lasting effects of transcranial magnetic stimulation with high frequency (20Hz) in medication- resistant major depression: a follow-up study. 3rd international conference of cognitive science. Iran. 2008.
 4. The study of long lasting effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) with high frequency (20 Hz) in medication- resistant major depression. WASET Dubai. UEA International Conference January. 2013.
 5. The application of theta burst stimulation in negative symptoms of patients with schizophrenia. Basic and clinical Neuroscience congress.Tehran university of medical Science. Iran. Razi convention center. 7-9 2012.
فهرست