تخصص

تحصیلات

 • ۱۳۹۵ دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد
 • ۱۳۹۳ کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

موضوع پايان‌نامه: اثزبخشی هیپنوتراپی همراه با فیزیوتراپی بر شدت درد، ناتوانی کارکردی و آشفتگی روانشناختی بیماران دچار کمر درد مزمن غیر اختصاصی

 • ۱۳۸۹ کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد
 • ۱۳۸۸ ديپلم علوم انسانی دبیرستان نمونه دولتی اسوه

فعالیت اجرایی

از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مدیر آموزشی_پژوهشی مرکز درمان بیماران مزمن روانی سلامت ایرانیان

مشاغل

 • از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ روانشناس بالینی کلینیک تخصصی سلامت سمنان
 • از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ روانشناس بالینی مرکز درمان بیماران مزمن روانی سلامت ایرانیان تحت نظارت بهزیستی استان سمنان

انتشارات

مقاله

 1. رابطه بین ذهن آگاهی با بحران هویت و نشانگان مرضی در دانشجویان، نادر اباذری، میثم نیک دانش، لیلا حیدری نسب، منا تقی پور، دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری تهران
 2. رابطه بین بحران هویت با نشانگان مرضی و قدرت من، نادر اباذری، لیلا حیدری نسب، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، شیراز
 3. رابطه بین کیفیت تحولی و کیفیت شکل پاسخ ها در نیمرخ رورشاخ با مکانیزم های دفاعی، نادر اباذری، منا تقی پور، سارا مظفری، سومین کنفرانس ملی روانشناسی،تهران
 4. مقایسه نیمرخ رورشاخ در دو حالت خلسه و هشیاری در نمونه غیر بالینی، نادر اباذری، اسحق رحیمیان بوگر، حسن نوروزس، منا تقی پور، سارا مظفری، مجله روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
 5. اثربخشی روان درمانی متمرکز بر آموزش همراه با دارودرمانی بر نشانه های بیماران دچار اختلال دوقطبی نوع یک، منا تقی پور، نادر اباذری، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی پاریس
 6. A Systematic Review on non-specific low back pain studies in international scientific databases from 2014 to March 2016, Mona taghipour, Nader Abazari, سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی برلین

سخنرانی و کارگاه

 • مدرس دوره آموزشی مصاحبه انگیزشی برای کارمندان بهزیستی
 • مدرس دوره آموزشی شرح حال برای کارمندان بهزیستی
 • مدرس دوره آموزشی معاینه وضعیت روانی برای کارمندان بهزیستی
 • مدرس دوره آموزشی نرم افزار SPSS برای کارمندان بهزیستی
فهرست