روان‌درمانگر

تحصیلات

 • ۱۳۹۴ دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۸۹ کارشناسي ارشد روانشناسی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی اثربخشی روش شناختی مرور خویشتن بر شادکامی و تصویر بدنی زنان

 • ۱۳۸۶ کارشناسي روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • ۱۳۸۱ ديپلم علوم انسانی. دبیرستان عدل

مشاغل

 • از ۱۳۹۶ مدیر بخش عصب- شناختی گروه سواد فضای مجازی سازمان سراج
 • از ۱۳۹۵ درمانگر کلینیک اردیبهشت
 • از ۱۳۹۴ درمانگر فول فکر
 • از ۱۳۹۲ پژوهشگر گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ سوپروایزر بخش بازی درمانی و گروه درمانی گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ درمانگر بازتوانی شناختی گروه آتیه درخشان ذهن

طرح های پژوهشی

رستمی، رضا؛ خدابنده لو، یوسف؛ سید رستمکلایی، نظام الدین؛ غلامعلی نژاد، فاطمه؛ هنجاریابی و استانداردسازی نسخه­ی سوم آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III ACH) در مقطع دبستان شهر تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.

انتشارات

مقاله

 1. Yekta, S., M., Lotfi, S., Rostami, R., Yeganeh, M. N., Khodabandehlou, Y. & Habibnezhad, M. (2013). Brain Training by BrainWareSafari: The Transfer Effects on the Visual Spatial Working Memory of Students with Reading Problems. AWERProcedia Information Technology & Computer Science.
 2. Pourhosein, R., Khodabandeloo, Y. (2015). The effect of cognitive Self-review method on women’s happiness. International Journal of Body, Mind and culture, 2(2), 125-133.
 3. Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Farokhi Moghadam, S., Pishyareh, E., Bakhshi, E., Rostami, R., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (۲۰۱۶). Introduction of pediatric balance therapy in children with vestibular dysfunction: Review of indications, mechanisms, and key Exercises. Iranian Rehabilitation Journal. 14(1):5-14. http://dx.crossref.org/10.15412/J.IRJ.08140102
 4. Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Rostami, R., Bakhshi, E., Badfar, F., Farokhi Moghadam, S., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (۲۰۱۷). Preliminary evidence of improved cognitive performance following vestibular rehabilitation in children with combined ADHD (cADHD) and concurrent vestibular impairment. International Journal of ORL & HNS.
 5. Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Rostami, R., Bakhshi, E., Badfar, F., Farokhi Moghadam, S., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (2017). Rotational and Collic Vestibular-Evoked Myogenic Potential Testing in Normal Developing Children and Children With Combined Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Ear and Hearing. doi: 10.1097/AUD.0000000000000451
 6. خدابنده ­لو، یوسف؛ پورحسین، رضا؛ غلامعلی ­لواسانی، مسعود و معتمدیگانه، نگین (۱۳۹۴). بررسی اثربخشی روش شناختی مرور خویشتن بر تصویر بدنی زنان. فصلنامه علوم روانشناختی.
 7. خدابنده ­لو، یوسف؛ رستمکلایی، نظام ­الدین؛ غلامعلی­ نژاد، فاطمه و رستمی، رضا (۱۳۹۴). معرفی یک ابزار: آزمون‌های پیشرفت شناختی وودکاک- جانسون III. فصلنامه رویش روانشناسی، ۴(۱۲)، ۱۸-۳.
 8. خدابنده­ لو، یوسف؛ پورحسین، رضا؛ غلامعلی ­لواسانی، مسعود و معتمدیگانه، نگین (۱۳۹۳). بررسی اثربخشی روش شناختی مرور خویشتن بر خودپنداشت زنان. فصلنامه رویش روانشناسی، ۳(۶)، ۶۸-۵۷.
 9. خدابنده­ لو، یوسف (۱۳۹۳). مرور خویشتن؛ فعالیتی برای شادکامی. فصلنامه رویش روانشناسی، ۴(۹)، ۱۳۱-۱۱۱.
 10. خدابنده­ لو، یوسف؛ پورحسین، رضا و لطفی، سمیرا (زیرچاپ). تأثیر روش شناختی مرور خویشتن بر افزایش سطح خودپنداشت و کاهش علایم افسردگی یک نوجوان دارای اختلال افسردگی اساسی: یک نمونه موردی. فصلنامه رویش روانشناسی.

کتاب

 1. رستمی، رضا؛ خدابنده ­لو، یوسف؛ معتمدیگانه، نگین؛ ممقانیه، مریم (۱۳۹۲). پرورش شناختی رایانه­ای: راهنمای عملی چند نرم­افزار. تهران: انتشارات تبلور.
 2. رستمی، رضا؛ رستمکلایی، نظام ­الدین؛ غلامعلی ­نژاد، فاطمه؛ خدابنده ­لو، یوسف (۱۳۹۴). آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون III: نسخه استاندارد، جلد اول. تهران: انتشارات تبلور.
 3. رستمی، رضا؛ رستمکلایی، نظام ­الدین؛ غلامعلی ­نژاد، فاطمه؛ خدابنده ­لو، یوسف (۱۳۹۴). آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون III: نسخه گسترش­ یافته، جلد دوم. تهران: انتشارات تبلور

سخنرانی و کارگاه

 • ۱۳۹۵ شرکت در کارگاه فن بیان و مهارت­های برگزاری کارگاه­های آموزشی، دکتر رحمت الله فتاحی (۴ ساعت)؛
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه روان­درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت ISTDP))، دکتر محمد بهشتیان (۶۰ ساعت)؛
 • ۱۳۹۱ شرکت در کارگاه رواندرمانگری شناختی مرور خویشتن، دکتر رضا پورحسین، (۴ ساعت)؛
 • ۱۳۹۳ برگزاری کارگاه پرورش شناختی رایانه ای، گروه آتیه؛
 • ۱۳۹۴ برگزاری کارگاه پرورش شناختی رایانه ای، گروه آتیه؛
 • ۱۳۹۴ برگزاری کارگاه آموزش اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های وودکاک-جانسون، گروه آتیه؛
 • ۱۳۹۵ برگزاری کارگاه آموزش اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های وودکاک-جانسون، گروه آتیه؛
 • ۱۳۹۶ برگزاری کارگاه تفسیر آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون، گروه آتیه.
فهرست