مهسا پيكانی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

طاهره کرمی شعار

معاون کلینیک تحول و تكامل
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

نسرين بهنام نژاد

مدیر کلینیک تحول و تكامل
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه


رويا رضايی

درمانگر
کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

مهسا فرهمندپور

درمانگر
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی كودكان استثنايی

رزومه

ساحل حسنخانی

درمانگر
كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


منصوره فرزين فر

درمانگر
کارشناسی ارشد کاردرمانی

رزومه

سولماز اقبال

درمانگر
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

سميه ارمغان زاده

درمانگر
کارشناسی روانشناسی

رزومه


مرضیه دوستی

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

فاطمه احمدی

درمانگر
کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی

رزومه