معصومه مصر

درمانگر
کارشنا سی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

نسرين بهنام نژاد

معاون کلینیک تحول و تكامل
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

پروانه حدادی

مدير کلینیک تحول و تكامل
دانشجوی دکتری روانشناسی

رزومه


سميه حسنخانی

درمانگر
دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

رزومه

مهسا فرهمندپور

درمانگر
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی كودكان استثنايی

رزومه

مهسا پيكانی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه


رويا رضايی

درمانگر
کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

سحر مقدم پور

درمانگر
کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه

ساحل حسنخانی

درمانگر
كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه


منصوره فرزين فر

درمانگر
کارشناسی ارشد کاردرمانی

رزومه

معصومه رضائی

درمانگر
کارشناسی ارشد کاردرمانی (روان)

رزومه

محبوبه ميرطيبی

درمانگر
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

رزومه


سولماز اقبال

درمانگر
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

شيوا كريمخانی

درمانگر
كارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش كودكان استثنايی

رزومه

فاطمه قديانی

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه


سميه ارمغان زاده

درمانگر
کارشناسی روانشناسی

رزومه

حميدرضا شهبازپور

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

رزومه

فائزه چرخی

درمانگر
کارشناسی گفتاردرمانی

رزومه


مولود سليمانی

درمانگر
دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

رزومه