تحصیلات

۱۳۸۹          کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران

۱۳۷۷          دیپلم علوم انسانی

مشاغل
  • از ۱۳۹۴ تا کنون         کار درمانگر کلینیک تحول و تکامل – کلینیک آتیه درخشان ذهن
  • ۱۳۹۳- ۱۳۸۹          درمانگر کودکان اتیسم – مرکز ساماندهی و درمان تهران اتیسم
  • ۱۳۹۱ – ۱۳۸۸         درمانگر ذهنی کودکان – کلینیک توانبخشی شبانه روزی بهار
  • ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷         کارورز و درمانگر افتخاری – مدرسه توانمندی های ذهنی احیا
کارگاه ها

۱۳۹۰          کارگاه: روش PRT

۱۳۸۹          کارگاه روش ABA و آموزش تخصصی به کودکان اتیسم

رویا رضایی