تحصیلات

۱۳۹۲          کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

موضوع پایان نامه : تنوع طلبی جنسی بر ویژگیهای شخصی

فعالیت های اجرایی
 • درمانگر نوروفیدبک
 • درمانگر TDCS
 • مشاوره فردی در خصوص ترک اعتیاد به روشهای نوین
 • مشاوره های گروهی
 • بازی درمانی
 • درمان اختلالات یادگیری
مشاغل
 • از ۱۳۹۲      درمانگر گروه آتيه درخشان ذهن (پاره وقت )
 • از ۱۳۹۴     درمانگر کلینیک کوشان
 • از ۱۳۸۹   انجام مشاوره و درمان اختلالات کودک
 • انجام مشاوره و درمان در موسسات ترک اعتیاد از سال ۱۳۸۹ تا کنون
انتشارات
 1. Hasankhani,Sahel,Prediction of sexual variety seeking based on personality characteristics,sexual beliefs and gender among married individuals, International journal of current life sciences,2014

ساحل حسنخانی