تحصیلات

۱۳۹۳          کارشناسي روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

موضوع پايان‌نامه: بررسی مقایسه ای اضطراب و افسردگی در معلمان مدارس استثنایی و عادی

۱۳۸۴          ديپلم علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

از ۱۳۹۲-۱۳۹۳                     برگزار کننده جلسات خانواده بی بی انیشتن (مشاور و روانشناس)

مشاغل
  • از ۱۳۹۳تا کنون       درمانگر تحصیلی – کلینیک آتیه درخشان ذهن (کلینیک تحولی)
  • از ۱۳۹۵ تا کنون      درمانگر تحصیلی – کلینیک دل آرام
  • ۱۳۹۴– ۱۳۹۳        معلم.مربی – معلم همراه اتیسم دبستان پسرانه فراگیران(مرزی)
  • ۱۳۹۳– ۱۳۹۲        درمانگر آموزشی– اختلال یادگیری. اتیسم. کم توان ذهنی. مرزی– کلینیک مهر
  • ۱۳۹۳– ۱۳۹۲        مشاور و روانشناس – شرکت بی بی انیشتین
  • ۱۳۹۲- ۱۳۹۰         معلم.مربی. توانبخشی ذهنی و ABA – معلم همراه مهدکودک سازمان ملی زمین و مسکن
  • ۱۳۸۸- ۱۳۹۲         مربی اتیسم – مؤسسه آموزش اتیسم آیین مهرورزی (خانم گلابی)
  • ۱۳۸۵- ۱۳۸۸         مربی اتیسم – مؤسسه آموزش اتیسم بیست (خانم شیرمحمدی)
  • از ۱۳۸۵ تاکنون      درمانگر آموزشی و تحصیلی – اختلال یادگیری. اتیسم. کم توان ذهنی. مرزی

سحر مقدم پور