تحصیلات
  • ۱۳۹۳          دانشجوی کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی ، دانشگاه : آزاد تهران جنوب
  • ۱۳۸۱          کارشناسي روان شناسی بالینی ،دانشگاه : غیرانتفاعی علم و فرهنگ
  • ۱۳۷۹          ديپلم علوم تجربي
مشاغل
  • ۱۳۸۶- ۱۳۸۷     مشاور روانشناس در کلینیک سوء مصرف مواد (بهار)
  • ۱۳۸۷- ۱۳۹۱     مشاور روانشناس در کلینیک سوء مصرف مواد (موعود و جوادیه)
  • ۱۳۹۱- ۱۳۹۵     نوروتراپیست در کلینیک آتیه درخشان ذهن و مشاور روانشناس در کلینیک سوء مصرف مواد (جوادیه)
طرح های پژوهشی

۱. حسنخانی ،سمیه. همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر در طرح پژوهشی : مقایسه میزان اثر بخشی کمپ ها با مراکز ترک اعتیاد در میزان بهبودی. سال ۱۳۹۲

۲. حسنخانی، سمیه . همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر در طرح پژوهشی: تعیین ۲. روایی و پایایی پرسشنامه۱۳۹۲

سمیه حسنخانی