تحصیلات
  • ۱۳۹۵          دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور
  • ۱۳۸۲          کارشناسي مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی
  • ۱۳۷۷          دیپلم تجربی
مشاغل
  • از ۱۳۹۲ تا کنون         درمانگر کلینیک رفتاری و هیجانی و کلینیک تحول و تکامل – کلینیک آتیه درخشان ذهن
  • ۱۳۹۲- ۱۳۸۵          بازی درمان و رفتار درمان کودکان اضطرابی، کاردرمان ذهنی کودکان کم توان ذهنی،طیف اتیسم و دارای اختلال بیش فعال ـ نقص توجه – کلینیک ایران مهر
  • ۱۳۹۰ – ۱۳۸۵         درمانگر ذهنی کودکان اتیسم و کم توان ذهنی – کلینیک ایران
  • ۱۳۸۵ – ۱۳۸۲         درمانگر کودکان کم شنوا و بازی درمانگر
کارگاه ها
  • ۱۳۹۳          کارگاه: نوروفیدبک. مرکز آتیه
  • ۱۳۹۴          کارگاه CBT کودک و بزرگسال در همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سولماز اقبال