تحصیلات
  • ۱۳۹۵          دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد
  • ۱۳۸۲          کارشناسي مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی
  • ۱۳۷۷          دیپلم تجربی
مشاغل
  • از ۱۳۹۲ تا کنون         بازی درمانگر کلینیک رفتاری و هیجانی و کلینیک تحول و تکامل – کلینیک آتیه درخشان ذهن
  • ۱۳۹۲- ۱۳۸۵          بازی درمان و رفتار درمان کودکان اضطرابی، کودکان دارای اختلال بیش فعال ـ نقص توجه – کلینیک ایران مهر
  • ۱۳۹۰ – ۱۳۸۵         بازی درمانگر کودک – کلینیک ایران
  • ۱۳۸۵ – ۱۳۸۲         بازی درمانگر کودک – کلینیک کرج
کارگاه ها
  • ۱۳۹۳          کارگاه: نوروفیدبک. مرکز آتیه
  • ۱۳۹۴          کارگاه رفتاردرمانی کودکان دارای اختلال بیش فعال ـ نقص توجه در همایش بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سولماز اقبال