تحصیلات
 • ۱۳۹۲           كارشناس ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرکز                موضوع پايان نامه : بررسي تاثير روش درمان والد – فرزند بر كاهش اختلالات رفتاري كودكان ناسازگار ابتدايي شهر تهران
 • ۱۳۷۹        كارشناسي روانشناسي باليني دانشگاه آزاداسلامي واحد رودهن
 • ۱۳۶۹        ديپلم رشته علوم تجربي
فعالیت های اجرایی
 • ١٣٩١ تا كنون       عضو هيئت مديره و موسس اولين شركت تعاوني روانشناسي و مشاوره ايران
 • ١٣٩٠ الي ١٣٩٤    مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا بعنوان روانشناس كودك
 • ١٣٩٠ الي ١٣٩٢    دبستان شهيد رجايي روانشناس و برگزار كننده كارگاههاي اختصاصي والد – كودك
 • ١٣٩٠ الي ١٣٩١    برگزار كننده كارگاههاي اختصاصي والد – كودك دبستان رازي
 • ١٣٩٠ الي ١٣٩١    برگزاركننده كارگاههاي اختصاصي والد – كودك دبستان پسرانه راهيان فضيلت
 • ١٣٩٠ الي ١٣٩١   برگزاركننده كارگاههاي اختصاصي والد – كودك دبستان دخترانه حكمت
 • ١٣٨٥ الي ١٣٩٠    كارشناس و كاروزي كودك در موسسه همدلي همياري
مشاغل
 • از ١٣٩٥                             مركز آتيه درخشان ذهن رواندرمان گر كودك
 • از ١٣٩١ تا كنون                 عضو هيئت مديره و موسس اولين شركت تعاوني روانشناسي و مشاوره ايران
 • از سال ١٣٨٥ الي ١٣٩٠   كارشناس كودك
انتشارات

١- karimkhani , shiva . treatment effects of parent -child on reducing maladaptive child behavior disorders .journal : internation journal of english linguistics years: 2014

۲- karimkhani ,.shiva . treatment effects of parent -child on reducing maladaptive child behavior disorders journal: balimedical journal years: as soon as

۳- مقايسه نوروگرايي / پسيكوزگرايي ، برونگرايي / درونگرايي با سبك مقابله در دانش آموزان خانواده هاي دين باور و خانواده هاي غير ديني، مجله علمي پژوهشي دين پژوهي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، چاپ مقاله : نشريه زمستان ١٣٩٥

تدریس

١٣٩١- ١٣٩٢  موسسه راه فردا آموزش روانشناسي عمومي، روانشناسي رشد، روشهاي    تحقيق، سنجش وارزيابي

سخنرانی ها و کارگاه ها
 • از سال ١٣٩٠ الي ١٣٩٢         كارگاه :والد – كودك دبستان پسرانه شهيد رجايي
 • از سال ١٣٩٠ الي ١٣٩١     كارگاه :والد – كودك دبستان پسرانه رازي-۲
 • از سال ١٣٩٠ الي ١٣٩١     دبستان پسرانه راهيان فضيلت-۳
 • از سال ١٣٩٠ الي ١٣٩١    كارگاه: والد – كودك .دبستان دخترانه حكمت-۴
 • از سال ١٣٩١ الي ١٣٩٢        سخنراني : آموزش مهارتهاي زندگي، مديريت استرس كودكان، مديريت اضطراب كودكان

شیوا کریمخانی