تحصیلات

۱۳۹۵ کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات قزوین
موضوع پايان‌نامه: اثربخشی تکنیک ذهن آگاهی در انگیزه پیشرفت و رضایت از زندگی دختران دبیرستانی
۱۳۸۷ کارشناسي مهندسی منابع طبیعی- شیلات دانشگاه تهران شمال
۱۳۸۱ ديپلم علوم تجربي

مشاغل

از ۱۳۹۵                  رواندرمانگر در کلینیک آراما

از ۱۳۹۶                   مدرس کارگاه های مهارت های زندگی معاونت فرهنگی دادگستری کل استان تهران

از ۱۳۹۶                  رواندرمانگر معاونت فرهنگی دادگستری کل استان تهران

از ۱۳۹۷                  مشاور و رواندرمانگر حمایتی زوج های جوان دادگستری کل استان تهران

از ۱۳۹۶                  نوروتراپیست در گروه آتيه درخشان ذهن

سخنرانی و کارگاه
 • کارگاه های سال ۹۶ دادگستری کل استان تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای زوج های جوان- مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل –  مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین –  مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای زوج های جوان – برای کارکنان و قضات دادگاه های عمومی بخش کهریزک و  فشافویه و شهر آفتاب و شورای حل اختلاف کهریزک
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسر گزینی برای  مجردین -برای کارکنان و قضات دادگاه های عمومی بخش کهریزک و فشافویه و شهر آفتاب و شورای حل اختلاف کهریزک
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل  – مجتمع قضایی خانواده یک تهران
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین – مجتمع قضایی خانواده یک تهران
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای  زوج های جوان – مجتمع قضایی خانواده یک تهران
 • برگزاری کارگاه حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برای زوجین جوان- دادگستری پاکدشت
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل –  دادگستری پاکدشت
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین -دادگستری پاکدشت
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای زوج های جوان – مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل – مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین – مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل –  برای کارکنان و قضات دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین –  برای کارکنان و قضات دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای زوج های جوان –  برای کارکنان و قضات دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین و زوج های جوان –  مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل – مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین –  مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای زوج های جوان-  مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای متاهلین- مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای زوج های جوان-  دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل – دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین-  دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل –  دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای زوج های جوان –  دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین-  دادسرای ناحیه ۴ رسالت
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل –  دادسرای ناحیه ۴ رسالت
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای زوج های جوان –  دادسرای ناحیه ۴ رسالت
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین –  دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای زوج های جوان –  دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل- دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل –   مجتمع قضایی بعثت تهران و دادسرای ناحیه ۱۶
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین-  مجتمع قضایی بعثت تهران و دادسرای ناحیه ۱۶
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل  – برای کارکنان مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین-  مجتمع قضایی قدس تهران
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل  –  مجتمع قضایی قدس تهران
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین-  مجتمع قضایی صدر تهران
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل –  مجتمع قضایی صدر  تهران
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین-  مجتمع قضایی عدالت تهران
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل  – برای کارکنان مجتمع قضایی عدالت  تهران
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین- مجتمع قضایی ولیعصر تهران
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل  – مجتمع قضایی ولیعصر تهران
 • برگزاری کارگاه ملاک های همسرگزینی برای مجردین- مجتمع قضایی جرائم اقتصادی و دادسرای ناحیه ۲۲ تهران
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل-  مجتمع قضایی جرائم اقتصادی و دادسرای ناحیه ۲۲ تهران
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای کارکنان متاهل –  دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین –  دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد تهران
 • برگزاری کارگاه حل تعارض زوجین برای کارکنان متاهل –  دادسرای ناحیه ۲۷ جنایی و دادسرای ۳۴ سرقت تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین – دادسرای ناحیه ۲۷ جنایی و دادسرای ۳۴ سرقت تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت خشم برای مجردین – دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل- دادسرای ناحیه ۲۳ نیابت تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل- دادسرای فرهنگ و رسانه تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل- دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت تهران
 • برگزاری کارگاه افزایش رضایت مندی زناشویی برای کارکنان متأهل – دادسرای مرکز تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل- دادسرای ناحیه ۳۲ راهور تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین – دادسرای ناحیه ۳۲ راهور تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل- دادسرای ناحیه ۵ تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین- دادسرای ناحیه ۵ تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل- مجتمع قضایی ارشاد تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین- مجتمع قضایی ارشاد تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل-  مجتمع قضایی شهید فهمیده و دادسرای ناحیه ۲۹ اطفال تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین- مجتمع قضایی شهید فهمیده و دادسرای ناحیه ۲۹ اطفال تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل-دادسرای  ناحیه ۱۱ تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین- دادسرای ناحیه ۱۱ تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل- مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین- مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران
 • برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری برای کارکنان متأهل –   دادسرای ناحیه ۷ تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین- دادسرای ناحیه ۷ تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل-  مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین-  مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل-  دادسرای ناحیه ۶ تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین-  دادسرای ناحیه ۶ تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل-  دادسرای ناحیه ۲۵ تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین-  دادسرای ناحیه۲۵  تهران
 • برگزاری کارگاه ارتباط مؤثر و همدلی برای کارکنان متاهل-  دادسرای ناحیه ۲ تهران
 • برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای مجردین-  دادسرای ناحیه ۲  تهران
توانمندی ها
 • گذراندن کارگاه دوره مربیگری مهارت های زندگی به مدت ۵۰ ساعت در دانشگاه تهران و اخذ مدرک مربیگری (۱۳۹۶)
 • گذراندن کارگاه دوره مربیگری مهارت های زندگی با موضوع کاهش طلاق- مهارت های ارتباطی و گفتگو- حل تعارض زوجین و نقش جنسیتی زوجین – اعتیاد – تحت نظر معاونت فرهنگی سپاه محمد(ص) تهران بزرگ و سازمان بهزیستی استان تهران به مدت ۳۲ ساعت (۱۳۹۶)
 • گذراندن کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته شناختی-رفتاری درمانی(CBT) اختلالات هیجانی (دکتر لادن فتی،دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال به مدت ۱۶۰ ساعت ) (۱۳۹۵) شامل :
 • اختلالات خلقی شامل انواع افسردگی و اختلالات دو قطبی شامل تبیین شناختی رفتاری افسردگی، مصاحبه و ارزیابی، استفاده از ابزارها،مفهوم پردازی موردی، طراحی برنامه درمان،ساختار جلسات،طراحی تکالیف درمانی،ارائه تکلیف به بیمار، جلوگیری از عود افسردگی
 • -اختلالات اضطرابی شامل اضطراب فراگیر (مصاحبه و ارزیابی،مفهوم پردازی موردی،طراحی برنامه درمان،فنون رفتاری شناختی و نگرانی و راه های مقابله با نگرانی و فرانگرانی) و اضطراب اجتماعی ( تبیین شناختی رفتاری،مصاحبه و ارزیابی، مفهوم پردازی موردی، طراحی برنامه درمان، مداخلات فردی و مداخلات گروهی در این اختلال)
 • -اختلالات وسواسی-اجباری و اختلالات مربوط به آن ( مصاحبه و ارزیابی بالینی و شناختی رفتاری،مفهوم پردازی موردی، طراحی برنامه درمان، رویارویی همراه با جلوگیری از پاسخ و ارائه تکالیف مرتبط و فنون شناختی مقابله با این اختلال
 • گذراندن کارگاه زوج درمانی مبتنی بر CBT (دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال به مدت ۴۸ ساعت ) (۱۳۹۶)
 • گذراندن کارگاه آموزشی اصول، مبانی و تکنیک های  ذهن آگاهی (دکتر لادن فتی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال به مدت ۱۶ ساعت ) (۱۳۹۵)
 • گذراندن کارگاه آموزشی زوج درمانی مبتنی بر CBT با تأکید بر مشکلات جنسی (دکتر محمد قمری ،تحت نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به مدت ۱۶ ساعت) (۱۳۹۴)
 • گذراندن کارگاه مشاوره پیش از ازدواج تحت نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶)
 • گذراندن آزمون پنج عاملی شخصیت نئو و آزمون mmpi و آزمون اضطراب کودکان و آزمون افسردکی بک تحت نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶)
 • گذراندن دوره کارآموزی به مدت ۵۰۰ ساعت در کلینیک روانشناسی آراما تحت سرپرستی دکتر سعید جهانیان
 • گذراندن دوره نوروفیدبک و Tdcs در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و گروه آتیه درخشان ذهن تحت نظر دکتر رضا رستمی و دکتر کریستین مایر به مدت ۲۴ ساعت (۱۳۹۵)
افتخارات

مدرس برتر کارگاه های مهارت زندگی معاونت فرهنگی دادگستری کل استان تهران

فاطمه احمدی