تحصیلات

۱۳۹۴          کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

موضوع پايان‌نامه: مقایسه ویژگی های شناختی نقاشی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دیکته نویسی

۱۳۸۹          کارشناسي روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

موضوع پايان‌نامه: بررسی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مقایسه آن با مادران کودکان عادی

فعالیت های اجرایی

۱۳۹۰–  ۱۳۸۵           مسئول اتاق نابینا – واقع در مجتمع ولیعصر.دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.دانشکده روانشناسی

مشاغل

از ۱۳۹۳تا کنون          درمانگر تحصیلی – کلینیک آتیه درخشان ذهن (کلینیک تحولی)

از ۱۳۸۰ تاکنون           ویراستار،کارشناس فنی– انتشارات برف. کتاب کودک

از ۱۳۹۱ تاکنون           درمانگر آموزشی –  اختلال یادگیری. اتیسم. کم توان ذهنی. مرزی

۱۳۹۱–  ۱۳۸۷           مربی اتیسم –  مؤسسه آموزش اتیسم آیین مهرورزی (خانم گلابی)

۱۳۹۵–  ۱۳۹۴           معلم.مربی – معلم همراه اتیسم دبستان پسرانه فراگیران(مرزی)

۱۳۹۰ –  ۱۳۸۹          معلم.مربی – معلم همراه اتیسم دبستان پسرانه مفید

انتشارات

کتاب داستان، قرآنی، آموزش نقاشی  ۴۵  عنوان – تهران- انتشارات برف- کتاب کودک

فاطمه قدیانی

فاطمه قدیانی