تحصیلات

۱۳۹۵                     دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد

۱۳۹۰                     کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

۱۳۸۰                     دیپلم تجربی.

مشاغل
  • همکاری با اقای امیر حسین ال داود   ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
  • همکاری با جناب دکتر رفیعی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
  • ماساژ کلینیک آتیه ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵
  • ماساژ کلینیک اردیبهشت

محبوبه میرطیبی