تحصیلات
 • ۱۳۹۲          کارشناسي ارشد روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی        دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • موضوع پايان‌نامه: اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی کودکان خیابانی با اختلال های رفتاری برونی شده

 • ۱۳۸۹          کارشناسي روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی        دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۳          ديپلم علوم انسانی.
مشاغل
 • از ۱۳۸۹-۱۳۹۴ دستیار پژوهشی دکتر باقر غباری بناب در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • از ۱۳۹۶ روان درمانگر کودک، کلینیک آتیه درخشان ذهن
 • از ۱۳۹۲ تاکنون روانشناس و مشاور مهدکودک و پیش دبستان
طرح‌هاي پژوهشي
 • ۱. موللی، گیتا؛ دوستی، مرضیه؛ عابدی، ثریا؛. اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدین کودکان دارای آسیب شنوایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ۱۳۹۱.
 • ۲. دوستی، مرضیه؛ موللی، گیتا. بررسی رابطه تاب آوری و شادکامی در دانشجویان نابینای ورزشکار و غیرورزشکار، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۹۱.
انتشارات: مقاله علمی پژوهشی
 1. دوستی، مرضیه؛ پورمحمدرضای¬تجریشی، معصومه؛غباری بناب، باقر. (۱۳۹۳). اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی دختران خیابانی با اختلال های برونی شده. فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، ۱۱(۴۱)، ۵۴-۴۳.
 2. غباری بناب، باقر؛ محمودی، معصومه؛ امرایی، کوروش؛ دوستی، مرضیه (۱۳۹۴). تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاری؛ فصلنامه علمی پژوهشی موسسه روانشناسی و علوم تربیتی، سال ششم، شماره ۱، ۱۰۴-۸۹.
 3.  Nosrati, F., Ghobari Bonab, B., Rabiee, A. A., Pourkarimi., J. Dousti, M. (2017). Gender Differences in Quality of Attachment to God, Forgiveness, Altruism, and Mental Health in College and Seminary School Students. Cultural and Religious Studies, February 2017, Vol. 5, No. 2, 70-84 doi: 10.17265/2328-2177/2017.02.002
 4. Movallali, G. Dousti, M. Abedi Shahpour Abadi, S. (2015). The Effectiveness of positive parenting program (triple P) on mental health of parents of hearing impaired children. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. ۵(۵S), 286-290.
 5. Zokaeefar, A. Mirbeigi, Sh. Eskash, H. Dousti, M. Sedaghatpishe, A. Shafii, H (2015). Assessment of counseling and psychosocial support maneuvers in natural disasters in Hormozgan. Social and Behavioral Sciencess. ۱۸۵, ۳۵-۴۱.
 6. Dousti, M., Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Ghobari bonab, B. (2014). Comparison of the effectiveness of resiliency training on psychological well-being of female and male street children with externalizing disorders. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, ۴۰(۱), ۲۴۲-۲۵۲.
 7. Ghabari banab, B, Pirzadi, H, Dousti, M, and Bahrainian, A.M. (2014). Prediction of keen social contentedness based on the quality of adult attachment styles. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper 40, no. 40: 444-451.
 8. Zokaeefar, A. Bagher pour, L., Foroutanm M., Namjouyan Shirazi, F., Eskash, H. Mirbeigi, Sh. Dousti, M. Mogtaderi, Z., Mohseni, M. (2015). Assessment of counseling and Reengineering of counseling and psychosocial support maneuvers in disasters in emphasis on local structures in Marvdasht. Journal of Novel Applied Sciences. No 4. 947-952.
ارائه مقالات در کنگره ها و سمینارها
 1. غباری بناب، باقر؛ دوستی، مرضیه و درخشان، مریم. (۱۳۹۳). پایه های دینی و الهیاتی دلبستگی به خدا در معنویت اسلامی. همایش سلامت در پرتو قرآن، سخنرانی، ۲۰-۲۲ آبان. تهران.
 2. غباری بناب، باقر؛ درخشان، مریم و دوستی، مرضیه. (۱۳۹۳). بررسی توبه در قرآن و استخراج نتایج روانشناختی آن. همایش سلامت در پرتو قرآن، سخنرانی، ۲۰ -۲۲ آبان. تهران.
 3. دوستی، مرضیه؛ پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه و غباری بناب، باقر. (۱۳۹۲). اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روانشناختی پسران خیابانی با اختلال های برونی شده. ارائه سخنرانی، سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری، ۹ اسفند، کیش، ایران.
 4. بحرینیان، سید عبدالمجید؛ غباری بناب، باقر؛ پیرزادی، حجت و دوستی، مرضیه. (۱۳۹۲). پیش بینی صله رحم به والدین از روی سبک دلبستگی بزرگسالان. ارائه سخنرانی، سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ، ۹ اسفند، کیش، ایران.
 5. غباری بناب، باقر؛ ذکایی، مریم و دوستی، مرضیه. (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش خودنظارتی بر افزایش توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نوشتن. اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی، تهران، ۴خرداد، صفحه ۱-۴.
 6. دوستی، مرضیه؛پورمحمدرضای­تجریشی، معصومه و غباری بناب، باقر. (۱۳۹۱). نقش معلم در درمان مشکلات عاطفی و رفتاری دانش آموزان. ارائه پوستر در اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، ۲ و ۳ آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 7. غباری بناب ، باقر، احمدی مقدم، سلطان و دوستی، مرضیه . (۱۳۹۱). اثر بخشی تقویت تفکیکی رفتار های دیگر بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی. اولین سمینار مدرسه و کودک با نیاز های ویژه، ۲ و ۳ آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 8. غباری بناب ، باقر، علیزاده، حمید؛ مهدی اسماعیل پور و دوستی، مرضیه . (۱۳۹۱). مقایسه حافظه کاری دانش آموزان نارسا خوان و عادی. اولین سمینار مدرسه و کودک با نیاز های ویژه، ۲ و ۳ آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 9. غباری بناب ، باقر، جعفری، حسن و دوستی، مرضیه . (۱۳۹۱). تاثیر آموزش مستقیم بر اصلاح خواندن دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. اولین سمینار مدرسه و کودک با نیاز های ویژه، تهران،. ۲و ۳ آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 10. غباری بناب، باقر، محمدی، فهیمه و دوستی، مرضیه . (۱۳۹۱). آسیب شناسی تکلیف شب از دیدگاه دانش آموزان والدین و معلمان. اولین سمینار مدرسه و کودک با نیاز های ویژه، تهران،۲ و ۳ آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 11. غباری بناب ، باقر، تدین، سعیده و دوستی، مرضیه . (۱۳۹۱). راهبرد های حافظه بر بهبود عملکرد حافظه دانش آموزان نارسا خوان. اولین سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه، تهران، ۲ و ۳ آبان ماه، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 12. دوستی، مرضیه (۱۳۹۰). مهارت های ارتباطی، دوستی و تاب آوری کودکان و نوجوانان دارای اختلال شنوایی، ۳ و ۴ آبان ۱۳۹۰، سمینار کودک کم شنوا: آموزش و توانبخشی.
 13. دوستی، مرضیه (۱۳۹۰). اختلالات هیجانی رفتاری در کودکان کار وخیابان: رویکرد روانشناسی مثبت، ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۳۹۰، بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان
 14. یعقوب نژاد، ساجد؛ حسین خانزاده؛ عباسعلی، دوستی، مرضیه؛ یگانه، طیبه (۱۳۹۱). تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد اجتماعی نوآموزان پایۀ اول دبستان، سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
 15. Dousti, Marzieh., Pourmohamadreza-Tajrishi, Masoume., Ghobari Bonab, Bagher. (2013). The effectiveness of resiliency training on psychological well-being of street female children with externalizing disorders. Poster presented at 6thInternational Congress of Child & Adolescents Psychiatry, 17-19 September, Tabriz University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Tabriz-Iran
 16. Zokaeefar, A. Mirbeigi, Sh. Eskash, H. Dousti, M. Sedaghatpishe, A. Shafii, H (2014). Assessment of counseling and psychosocial support maneuvers in natural disasters in Hormozgan. Oral presentation at ۳rd world conference on psychology & Sociology. ۶-۸ Novemeber 2014, Izmir-Kushadasi. Turkey.
 17. Moradi, M. Akbari, T. Dousti, M. (2014). Relation between early maladaptive schemas and self-differentiation in referrals to welfare centers. Oral presentation at ۳rd world conference on psychology & Socialogy. ۶-۸ Novemeber 2014, Izmir-Kushadasi. Turkey.
 18. Ghobari Bonab, B. Shirazi , H. A. Dousti, M. (2012). Attachment to God, marital satisfaction, and mental health. XXX International Congress of Psychology, July 22–۲۷, Cape Town, South Africa.
 19. Ghobari Bonab, B.. Dousti, M. (2012). Relationship between child-rearing styles with creativity and curiosity of female high school students in Tehran. XXX International Congress of Psychology, July 22–۲۷, Cape Town, South Africa.
 20. Ghobari Bonab, B. Nosrati, F., Dousti, M. Rabiee, A. A., Pour Karimi, J. (2015). Relationship between quality of attachment to God and forgiveness with mental health in college and seminary school students. International Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate, 27-29 August, Vienna.
 21. Nosrati, F., Ghobari Bonab, B., Rabiee, A. A., Dousti, M. Pour Karimi, J. (2015). Gender differences in quality of attachment to God, forgiveness, and mental health in college and seminary school students. International Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate, 27-29 August, Vienna.
توانمندی ها
 • آزمون های تشخیصی( هوش آزمای نوین تهران= استنفورد بینه): دکتر کامبیز کامکاری، موسسه احیا (دی ۱۳۹۴)
 • دوره فرزندپروری: دکتر لیلا افضلی، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • کارگاه آموزش مداخله تراپلی و فرایندهای آن (بازی درمانی دلبستگی محور)، نسرین بهنام نژاد، گروه آتیه درخشان ذهن (مهر و آبان ۱۳۹۷)
 • اجرا، نمره گذاری، و کاربرد تست پیشرفت تحصیلی وودکاک =جانسون، دکتر رضا رستمی و دکتر یوسف خدابنده لو، گروه آتیه درخشان ذهن.(مهر ۱۳۹۷)
 • کارگاه مدیریت کودکان بیش فعال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر رمضانی، (تیر ۱۳۹۷)
 • کارگاه آموزش خودمراقبتی به کودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، (خرداد ۱۳۹۷).
 • هنردرمانی، انجمن علمی کودکان استثنایی، دکتر سعید حسن زاده (اردیبهشت ۱۳۹۰)
 • دوره جامع روان درمانی کودک در مرکز مشاوره دانشگاه تهران زیر نظر دکتر اسما عاقبتی به مدت ۱۰۰ ساعت ( اردیبهشت تا مرداد ۹۴)
 1. مصاحبه بالینی با کودک: دکتر مریم دلاوریان
 2. آسیب شناسی اختلالات دوران کودکی: دکتر سوگند قاسم زاده
 3. آزمون های روان شناختی: تست هوش وکسلر، دکتر حقیقت دوست
 4. شناخت درمانی کودک: دکتر اسما عاقبتی
 5. رفتار درمانی کودک: دکتر اسما عاقبتی
 6. درمان شناختی رفتاری کودک: دکتر اسما عاقبتی
 7. اختلالات یادگیری (خواندن، نوشتن، ریاضی): دکتر حقیقت دوست، دکتر تبریزی
 8. ارزیابی، تشخیص و درمان اتیسم: دکتر گلابی
 9. مربی گری مهارت های زندگی کودک: دکتر اسما عاقبتی

مرضیه دوستی