تحصیلات
 • ۱۳۸۹ کارشناسی ارشد کاردرمانی (روان). دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

موضوع پایان نامه: بررسی میزان آگاهی کاردرمانگران از شیوه های مراقبت از کودکان فلج مغزی

 • ۱۳۸۶ کارشناسی کاردرمانی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۸۷ کاردرمانگر مرکز جامع توانبخشی نوید عصر
 • ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ مربی آموزشی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مرکز روانپزشکی رازی
 • ۱۳۸۸ کاردرمانگر مرکز توانبخشی فرجام
 • ۱۳۹۰ کاردرمانگر کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲کاردرمانگر ذهنی مرکز توانبخشی اسماء
مشاغل
 • ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مسئول بخش کاردرمانی ذهنی مرکز توانبخشی اسماء
 • ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ مربی آموزشی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ کاردرمانگر
انتشارات
 • Rezaei MMalekpour MRassafiani M. Assessment of knowledge of Iranian occupational therapists of handling of children with cerebral palsy. Occupational Therapy International. ۲۰۱۴ Jun; 21(2):63-70. doi: 10.1002/oti.1362. Epub 2014 Jan 6.
 • Sajjadi HMohaqeqi Kamal SHRafiey HVameghi MForouzan ASRezaei M. A Systematic Review of the Prevalence and Risk Factors of Depression among Iranian Adolescents. Glob J Health Sci.۲۰۱۳ Jan 14; 5(3):16-27. doi: 10.5539/gjhs.v5n3p16.
 • نقش مهارت های ترسیمی- حرکتی در دست نویسی. دومین کنگره سراسری دانشجویی توانبخشی. معصومه رضایی- حسین سورتجی. سخنرانی. ۵-۳ اسفند ۱۳۸۹
 • مروری بر مداخلات نوین اندام فوقانی کودکان فلج مغزی نیمه بدن. دومین کنگره سراسری دانشجویی توانبخشی. هاجر صبور- معصومه رضایی. سخنرانی. ۵-۳ اسفند ۱۳۸۹
 • مراقبت از سالمندان- چالشی برای دولت رفاه. دومین کنگره مددکاری اجتماعی ایران. مهدی نصرت آبادی- سيد حسين محققي كمال- معصومه رضایی. سخنرانی. ۵-۴ مرداد ۱۳۹۰
 • بررسی میزان آگاهی کاردرمانگران از شیوه های مراقبت ویژه کودکان فلج مغزی و آموزش آن به خانواده ها. پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی. معصومه رضایی- مهدی رصافیانی- زهره سرفراز- ملک پور- مسعود صالحی. پوستر. ۱۰- ۹ اسفند ۱۳۸۹
 • شیوه های مراقبت ویژه از کودک فلج مغزی. پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی. معصومه رضایی- دکترمهدی رصافیانی. پوستر. ۱۰- ۹ اسفند ۱۳۸۹
 • برابری، عدالت یا انصاف: نگاهی به سیاست های عدالت در سلامت. دومین کنگره مددکاری اجتماعی ایران. سيد حسين محققي كمال-مهدی نصرت آبادی- معصومه رضایی. پوستر. ۵-۴ مرداد ۱۳۹۰
تدریس
 • کارورزی بالینی در عرصه روان. نيمسال اول ۸۸-۸۷. ۳ واحد. کارشناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز روانپزشکی رازی
 • کارورزی بالینی در عرصه روان. نيمسال دوم ۸۸-۸۷. ۳ واحد. کارشناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز روانپزشکی رازی
 • کارورزی بالینی در عرصه روان. نيمسال دوم ۸۸-۸۷. ۱ واحد. کارشناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز روانپزشکی رازی کارورزی بالینی در عرصه روان. نيمسال اول ۸۹-۸۸. ۳ واحد. کارشناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز روانپزشکی رازی
 • کارورزی بالینی در عرصه روان. نيمسال اول ۸۹-۸۸. ۳ واحد. کارشناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز روانپزشکی رازی
 • کارورزی بالینی در عرصه روان. نيمسال اول ۸۹-۸۸. ۱ واحد. کارشناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز روانپزشکی رازی
سخنرانی و کارگاه
 • کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ۲ بهمن ۱۳۸۷
 • کارگاه آموزشی اصول نگارش مقالات علمی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ۱۳ اسفند ۱۳۸۶
 • كارگاه آموزشي داروشناسی در کاردرمانی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ۲۰-۱۹ آذر ۱۳۸۵
 • کارگاه آموزشی آزمایشات پاراکلینیک در کاردرمانی. دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران. ۲ اسفند ۱۳۸۵
 • کارگاه آموزشی آموزش مدیریت رفتار والدین. مرکز جامع ارتقاء عملکرد آتیه. تیر ۱۳۹۰
توانمندی ها
 • شرکت در سمینار نقش کاردرمانی و گفتاردرمانی درتوانبخشی اختلالات تغذیه کودکان زیر یک سال. دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي. ۲۴ آبان ۱۳۸۴
 • شركت در ششمین همایش سراسری کودکان دارای مشکلات ذهنی و ارتباطی. دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي. ۲۵-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
 • شرکت در دوازدهمین، سیزدهمین، چهاردهمین، پانزدهمین و هیجدهمین کنگره کاردرمانی ایران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ۱۳۸۵ – ۱۳۸۹و ۱۳۹۲
 • کارگاه اختلالات یادگیری. دکتر تبریزی. بهمن ۱۳۹۱
معصومه رضایی

معصومه رضائی