تحصیلات

۱۳۹۲                     کارشنا سي ارشد روانشناسی بالینی واحد علوم تحقیقات

۱۳۷۹                     کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد کرج

۱۳۷۴                     ديپلم علوم تجربي

فعالیت‌های اجرایی

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران

مشاغل

از۱۳۹۲-۱۳۹۵          نوروتراپیست در کلینیک تحول وتکامل گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۸۷-۱۳۹۵             مشاور/ روانشناس در زمینه اعتیاد در کلینیک درمان سوء مصرف مواد

۱۳۸۳-۱۳۸۷             مشاور/روانشناس در کلینیک موسوی

۱۳۸۲-۱۳۸۳             همکاری در توانبخشی

سخنرانی و کارگاه ها
  • کارگاه: نوروفیدبک و tdcs -دانشکده فنی دانشگاه تهران
  • کارگاه: اختلالات یادگیری – کلینیک آتیه درخشان ذهن
  • کارگاه: CRT- کلینیک آتیه درخشان ذهن
  • کارگاه: درمان پذیرش وتعهد(َACT) – مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی
  • کارگاه: درمان ACT در مدیریت خشم و اعتیاد- مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی
  • کارگاه: روان درمانی فردی ،گروهی (مقدماتی وپیشرفته )و ماتریکس درافراد سوء مصرف کننده مواد – مرکز مطالعات ملی اعتیاد

معصومه مصر