تحصیلات

۱۳۹۵                   دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم تحقيقات

۱۳۸۲-۱۳۸۷         کارشناسي گفتار درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران

۱۳۸۲-۱۳۸۱         ديپلم علوم تجربي.

مشاغل
  • كلينيك گفتار درماني فرهمند پور بعنوان گفتار درمان گر
  • بيمارستان ميلاد بعنوان گفتار درمان گر
  • كلينيك توانبخشي توانش بعنوان گفتار درمان گر
سخنرانی و کارگاه ها
  • ۱۳۸۵  كارگاه: آموزش اصلاح خطاهاي تلفظي
  • ۱۳۸۲  كارگاه :باز آموزي تكنيك هاي درمان لكنت
  • ۱۳۸۱  كارگاه: آموزش روشهاي در مان اوتيسم
  • ۱۳۸۴  كارگاه ۲: روزه نوروفيدبك

مهسا فرهمندپور