تحصیلات

۱۳۹۶            دانشجوی کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا

۱۳۹۴           کارشناسي روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

۱۳۹۰           ديپلم علوم تجربي.

فعالیت های اجرایی

از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶                     عضو هيئت تحريريه ی روزنامه ی ابتکار

مشاغل

-روان درمانگر کلینیک صبح رویش در سال۹۵

طرح های پژوهشی

عضوی از تیم طرح پکیج آموزش مدیریت خشم به کودکان برای آموزش و پرورش(شامل کتاب راهنمای متخصص، کتاب کار کودک،کتاب راهنمای معلم)، در دست چاپ

عضوی از تیم طرح مداخله ی طلاق برای آموزش و پرورش

تدریس

-تدریس آموزش خلاقیت به کودکان در مدرسه ی سلام دیباجی در سال۹۳

-تدریس داستان نویسی به نوجوانان در مدرسه ی سلام ونک در سال

توانمندی ها

کارگاه صد ساعته تربیت درمانگر شناختی-رفتاری کودک.انجمن روان شناسی ایران(از آبان تا بهمن ۹۵)

کارگاه  نوروفیدبک(تابستان۹۵)

الهه خانیکی

مولود سلیمانی