تحصیلات
 • ۱۳۹۱          دانشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه فردوسی

موضوع رساله: غربالگری نوزادان در ریسک اتیسم بر اساس قابلیتهای پردازش دیداری

 • ۱۳۸۸          کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی آسیب های عصب شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی

درجه ارزشیابی: عالی با نمره ۲۰

 • ۱۳۸۵          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

عنوان پروژه کارشناسی: بررسی رابطه بین سبک های هویتی و منبع کنترل در دانشجویان دانشگاه تهران

درجه ارزشیابی: عالی با نمره ۲۰

 • ۱۳۷۹          ديپلم علوم ریاضی
فعالیت‌های اجرایی

از۱۳۹۱             روانشناس ارزیاب تشخیص بخش کودک و نوجوان، مرکز آتیه درخشان ذهن

از ۱۳۸۴             تالیف و ترجمه کتاب

۱۳۹۵ -۱۳۹۴    عضو کمسیون تشخیصی بخش کودک و نوجوان

از ۱۳۹۳             مدیریت کلینیک تحول و تکامل، مرکز آتیه درخشان ذهن

مسئول فنی بخش درمانی tDCS، گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۱-۱۳۹۲     روانشناس ارزیاب تشخیص بخش بزرگسال، مرکز آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۱-۱۳۹۲     مدیر فنی و مسئول بخش درمانهای تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک، مرکز آموزشی آگاهانه

مشاغل

از ۱۳۸۴ تاکنون       ترجمه و تالیف کتاب

۱۳۹۱-۱۳۸۵           نوروتراپیست کودک و بزرگسال، گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۸۶-۱۳۸۸           درمانگر نوروفیدبک و بیوفیدبک برای اختلالات خلقی، اضطرابی و شناختی بزرگسالان، گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۲-۱۳۹۱           درمانگر tDCS برای توانبخشی مشکلات حرکتی و آفازی پس از سکته مغزی

۱۳۹۲-۱۳۹۱          درمانگر اختلالات دوره کودکی و بزرگسالی از طریق تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۰-۱۳۹۱          مدرس دانشگاه آزاد

انتشارات

مقاله

 1. Haddadi, p., Besharat, M. A., & Rostami, R. Assessing neurological pathologies in alexithymic patients. 2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, (2011).
 2. Haddadi, p., Rostami, R., Moradi, A., & Pouladi, F. Neurofeedback Training to Enhance Learning and Memory in Patients with Cognitive Impairment. 2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, (2011).
 3. Haddadi, p., Besharat, M. A. Resilience, Vulnerability and Mental Health. 1nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 639-642. (2010).
 4. Haddadi, p., Haghshenas, S., & Rostami, R. Rehabilitation in Autism Spectrum Disorder (ASD): A Mixture of Neurofeedback Training and Auditory Integration Training (AIT). 2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, (2011).
 5. Rahiminezhad, A., Farahani, H., Amani, H., Yazdani, M. J., Haddadi, P., & Zarpour, S. Developing Academic Identity Statues Scale (AISS) and Studying its Construct Validity on Iranian Students. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 738-742, (2011).
 6. Moradi, A., Pishva, N., Bahrami Ehsan, H., Haddadi, p., & Pouladi, F. The Relationship between Coping strategies and Emotional Intelligence. 2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, (2011).
 7. Daniali, A., Besharat, M. A., Mohammadi, K., & Haddadi, p. Reliability, Validity, and Factorial Analysis of a Short Form of the Inventory Problems. 2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, (2011).
 8. Mohammadi Hoseini, E., Besharat, M. A., Haddadi, p., & Abdolmanafi, A. Mediation effects of positive and negative effects on the relationship between perfectionism and physical health. 2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, (2011).
 9. بشارت، محمدعلی؛ حدادی، پروانه؛ رستمی، رضا و صرامی فروشانی، غلامرضا. بررسی آسیب های نورولوژیک در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی. مجله روانشناسی معاصر، ۶ (۱): ۱۲-۳. (۱۳۸۹).
 10. پوربهلول، سمانه؛ بشارت، محمدعلی و حدادی، پروانه. سبک های دلبستگی و مقابله با استرس. مجله روانشناسی معاصر، ۵: ۱۹۴-۱۹۳. (۱۳۸۹).
 11. حدادی، پروانه؛ بشارت، محمدعلی و پوربهلول، سمانه تاب آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی. مجله روانشناسی معاصر، ۵: ۲۶۷-۲۶۴. (۱۳۸۹).

کتاب

 1. رستمی، رضا؛ حدادی، پروانه. راهنمای عملی درمان نگهدارنده با متادون. تهران، انتشارات تبلور .۱۳۸۵
 2. اعضای هیئت علمی نفرولوژی، حدادی، پروانه، عضو شورای نویسندگان. ” دیالیز ، بهداشت روانی در بیماران دیالیزی”، تهران، انتشارات سها ۱. ۱۳۸۶
 3. چوبینه، حمید و همکاران؛ حدادی، پروانه، عضو شورای نویسندگان.” انسان و حیوانات خانگی چالش های زندگی نوین“، تهران، جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران. ۱۳۸۶
 4. رستمی، رضا؛ حدادی، پروانه و حاجی عبدالعلی، نفیسه؛” اوتیسم، راهنمای رفتاری والدین”. تهران، انتشارات تبلور، زیرچاپ
تدریس

سال ۱۳۹۰    تدریس واحد اعتیاد. مقطع کارشناسی رشته مشاوره. دانشگاه آزاد رودهن. دانشکده روانشناسی.

سال ۱۳۹۰    تدریس واحد اصول مشاوره، مقطع کارشناسی رشته مشاوره. دانشگاه آزاد رودهن. دانشکده روانشناسی.

سخنرانی و کارگاه ها

۱۳۹۰-۱۳۸۹           برگزاری دوره های آموزشی نوروفیدبک مقدماتی و پیشرفته ویژه روانشناسان و روانپزشکان، مرکز آتیه درخشان ذهن.

پروانه حدادی

مدیر کلینیک تحول و تکامل
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی