مرتضی حیاتی

روانپزشک
دکتری تخصصی اعصاب و روان

رزومه

نظام‌الدين رستم كلایی

پزشک عمومی
دکترای پزشکی

رزومه

دكتر رضا رستمی

رياست گروه آتيه
متخصص اعصاب و روان

رزومه


ونوس محمودی

روانپزشک
دکتری تخصصی اعصاب و روان

رزومه

فاطمه قلی پور

روانپزشک
دکتری تخصصی اعصاب و روان

رزومه

محمد منائی

روانپزشک
متخصص اعصاب و روان

رزومه


سپيده دهقانی

ارزیاب
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

فریده رمضانی مقدم

ارزیاب
دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

رزومه

آزاده خردمند

روانپزشک
متخصص اعصاب و روان

رزومه


مرضيه مسعودی

درمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

رزومه

عطيه متقی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

معصومه درويشی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه


میلاد زارعی

درمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

رزومه

پريا نقی زاده

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

پرستو نايب زاده

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه


فتانه ارجمند

ارزیاب
کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

رزومه

شادی کبیری

ارزیاب
دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت

رزومه

نگار مظلوم الحسینی

ارزیاب
دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

رزومه


فرزانه بیات

ارزیاب
کارشناسي ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

رزومه

فاطمه ملاصالحی

ارزیاب
کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی

رزومه

لیلا رفیعی

مدیر کلینیک تشخیص
کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

رزومه


زهره خراسانی

ارزیاب
کارشناسي ارشد روانشناسی

رزومه