ونوس محمودی

روانپزشک
دکتری تخصصی اعصاب و روان

رزومه

نظام‌الدين رستم كلایی

پزشک عمومی
دکترای پزشکی

رزومه

دكتر رضا رستمی

رياست گروه آتيه
متخصص اعصاب و روان

رزومه


فاطمه قلی پور

روانپزشک
دکتری تخصصی اعصاب و روان

رزومه

سپيده دهقانی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

پرستو نايب زاده

روانشناس کمیسیون تشخیص
دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه


میلاد زارعی

درمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

رزومه

پريا نقی زاده

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

مرضيه مسعودی

درمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

رزومه


هادی فرهمند

درمانگر
کارشناسی ارشد بالینی

رزومه

عطيه متقی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

معصومه درويشی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه