تحصیلات

۱۳۸۷           دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۹۶           دکترای تخصصی روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۹۶           دانشنامه تخصصی روانپزشکی

سوابق شغلی

۱۳۸۸-۱۳۹۰           سرپرست مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهید احمدی

۱۳۸۸-۱۳۹۰           پزشک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی

۱۳۹۵-۱۳۹۶           روانپزشک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهید احمدی

از سال ۱۳۹۳         روانپزشک مرکز مشاوره هانا

فعالیت های پژوهشی

۱۳۸۷          بررسی میزان شیوع اختلالات پوستی در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهدا

۱۳۹۳          گردآوری و تالیف کتاب نکات طلایی پیشگیری از خستگی جنسی

مقایسه سرشت و منش شخصیت در بیماران دو قطبی نوع یک با و بدون مصرف مواد

۱۳۹۶          اراِئه پوستر پژوهشی در همایش سالیانه روانپزشکی مهر ماه

کنگره ها و سمینارها

۱۳۹۴-۱۳۹۶          همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکی

۱۳۹۳                    کنفرانس علمی ادواری بیمارستان طالقانی

۱۳۹۵                    کارگاه زوج درمانی معطوف به حل مشکل

۱۳۹۵                    کارگاه کاربرد علمی بالینی الکتروآنسفالوگرافی در اختلالات روانپزشکی

۱۳۹۶                    کارگاه روان درمانی بین فردی پویا

آزاده خردمند