روانپزشک

تحصیلات

۱۳۸۷           دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۹۶           دکترای تخصصی روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۹۶           دانشنامه تخصصی روانپزشکی

سوابق شغلی

۱۳۸۸-۱۳۹۰           سرپرست مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهید احمدی

۱۳۸۸-۱۳۹۰           پزشک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی

۱۳۹۵-۱۳۹۶           روانپزشک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهید احمدی

از سال ۱۳۹۳         روانپزشک مرکز مشاوره هانا

فعالیت های پژوهشی

۱۳۸۷          بررسی میزان شیوع اختلالات پوستی در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهدا

۱۳۹۳          گردآوری و تالیف کتاب نکات طلایی پیشگیری از خستگی جنسی

مقایسه سرشت و منش شخصیت در بیماران دو قطبی نوع یک با و بدون مصرف مواد

۱۳۹۶          اراِئه پوستر پژوهشی در همایش سالیانه روانپزشکی مهر ماه

کنگره ها و سمینارها

۱- ارائه مقاله با عنوان بررسی نقش روان¬سازه¬های ناسازگار اولیه در ولع مصرف مواد افیونی (زیر چاپ)

۲- ارائه مقاله با عنوان نقش تعدیل کننده روان¬سازه¬های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم¬های مغزی فعال¬ساز و بازدارنده با ولع

صرف مواد افیونی (زیر چاپ)
۳- ارائه مقاله با عنوان نقش تعدیل کننده روان¬سازه¬های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم¬های مغزی فعال¬ساز و بازدارنده با ولع مصرف مواد افیونی (زیر چاپ)

۴- ارائه مقاله با عنوان بررسی نقش تحریک مغناطیسی مغز در درمان اعتیاد به کوکائین (زیرچاپ)

 

فهرست