تحصیلات

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات(البرز)
کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رودهن

مشاغل

ازسال ۱۳۹۴-۱۳۹۶ بیمارستان امام خمینی(ره) بخش سایکوسوماتیک

ازسال ۱۳۹۰-۱۳۹۱موسسه خیریه سپاس مشاور بیماران سرطان

طرح‌هاي پژوهشي

اثربخشی برنامه آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی به شیوه گروهی بر سبک زندگی و بهزیستی ذهنی بیماران پیوند کبد

توانمندی ها

۱۳۹۵           شرکت در دوره آموزش شناختی و رفتاری در موسسه مدت

۱۳۹۶           دوره کارورزی تشخیص و روانپزشکی وآموزش مصاحبه بالینی و پرونده نویسی و نشانه شناسی

۱۳۹۷           شرکت درکارگاه آموزشی آزمون میلون و ام ام پی ای دکتر کامکاری

۱۳۹۷             دوره  در موسسه وارش جهت آمادگی برای آزمون و مصاحبه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورودریافت مجوزنظام(آزمون ها-مصاحبه بالینی-آسیب شناسی روانی-کودکان استثنایی_کلاس شناختی و رفتاری-پذیرش و تعهد-اخلاق حرفه ای-نظارت  بالینی

زهره خراسانی