تحصیلات
  • ۱۳۹۲          دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

موضوع رساله: اثر القا هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده سبک دلبستگی و شخصیت

  • ۱۳۸۸          کارشناسي ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

موضوع پايان‌نامه: تأثیر تصویر سازی ذهنی بر ارتقاء عملکرد حرکتی و تقلیل تنیدگی در ورزشکاران رشته ایروبیک

  • ۱۳۸۳          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
  • ۱۳۸۲          ديپلم علوم تجربي.
مشاغل
  • از ۱۳۹۵                              مديريت  کلینیک تشخیص گروه آتيه درخشان ذهن
  • از ۱۳۹۴                              ارزیاب تخصصی کمیسیون های تشخیص گروه آتيه درخشان ذهن
  • از ۱۳۹۴                              ارزیاب تخصصی تشخیص و پژوهشگر مرکز تحقیقات چاقی (بیمارستان سینا)
  • از ۱۳۹۴                              پژوهشگر مرکز تحقیقات قلب (بیمارستان شریعتی)
  • ۱۳۹۳                                  روان درمانگر مرکز روانشناختی ماهتاب
  • ۱۳۹۲-۱۳۹۵                        دستیار تدریس دکتر رضا رستمی (دانشگاه تهران)
  • ۱۳۹۱-۱۳۹۲                        مشاور دانشگاه آزاد اسلامی
  • ۱۳۹۱-۱۳۹۲ و ۱۳۹۵           مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
طرح های پژوهشی
  1. امیدی، نگار؛ كشاورز مقدم، سارا؛ سلیم زاده، شیوا. بررسی شیوع افسردگی و انواع  مکانیسم های دفاع روانی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی  پایدار مراجعه کننده به مرکز قلب تهران. مرکز تحقیقات قلب، بیمارستان شریعتی. ۱۳۹۵.
  2. امیدی، نگار؛ كشاورز مقدم، سارا؛ دهقان، فاطمه. بررسی و شیوع ماهیت تیپ های شخصیتی در بیماران مبتلا به دفيبريلاسيون دهليزي بدون اختلال ساختاری شدید قلبی مرکز تحقیقات قلب، بیمارستان شریعتی.۱۳۹۵.
  3. امیدی، نگار؛ شاه منصوری، نازیلا؛ كشاورز مقدم، سارا؛ شکری، زهرا. بررسی ارتباط افسردگی و اضطراب با کیفیت زندگی در افراد زیر ۵۰ سال مبتلا به کاردیومیوپاتی اتساعی در مرکز قلب تهران  در فاصله ی سال های ۱۳۸۴تا ۱۳۹۶. مرکز تحقیقات قلب، بیمارستان شریعتی.  ۱۳۹۶.
  4. اشرف، هاله؛ تاشک، آناهیتا؛ سرافراز، محمدرضا؛ كشاورز مقدم، سارا. بررسی مقایسه­ اي علت سرکوب عواطف مغزی و پیامدهای الکتروفیولوژیک آن در بیمار IHD و افراد سالم. مرکز تحقیقات قلب، بیمارستان شریعتی. ۱۳۹۵.
  5. كشاورز مقدم، سارا؛  بیاتی، مهدی؛ عموییان، وحید. بررسي تاثير فاكتورهاي اجتماعي-رواني بر روي كنترل وزن در گروه هاي مختلف چاقي. مرکز تحقیقات چاقی، بیمارستان سینا. ۱۳۹۵.
  6. كشاورز مقدم، سارا؛  بیاتی، مهدی؛ عموییان، وحید. مقايسه اثرات سايكولوژيك چاقي در گروه هاي مختلف افراد چاق و تاثير آن بر روي آمادگي جهت كاهش وزن. مرکز تحقیقات چاقی، بیمارستان سینا. ۱۳۹۵.
  7. كشاورز مقدم، سارا؛  بیاتی، مهدی؛ عموییان، وحید. بررسي مراحل ذهني تغيير ميزان فعاليت فيزيكي بر روي گروه هاي مختلف افراد چاق. مرکز تحقیقات چاقی، بیمارستان سینا. ۱۳۹۵.
  8. كشاورز مقدم، سارا؛  بیاتی، مهدی؛ عموییان، وحید. شيوع افسردگي مزمن و افسردگي اساسي در افراد مبتلا به چاقي سطوح مختلف. مرکز تحقیقات چاقی، بیمارستان سینا. ۱۳۹۵.
  9. كشاورز مقدم، سارا؛  بیاتی، مهدی؛ عموییان، وحید. شيوع اختلال خوردن در افراد مبتلا به سطوح مختلف چاقي. مرکز تحقیقات چاقی، بیمارستان سینا. ۱۳۹۵.
انتشارات

مقاله

  1. Keshavarz Moghadam, Sara; Azadfallah, Parviz; Daneshmandi, Hasan. The Effect of Mental Imagery on the Competitive-State Anxiety Reduction of the Aerobic Athletics. European Journal of Scientific Research. 2013.
  2. Keshavarz Moghadam, Sara; Azadfallah, Parviz; Daneshmandi, Hasan. Management of Competitive-Trait Anxiety of Aerobic Athletics through Mental Skill Training Program. AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCE. 2013.
  3. Keshavarz Moghadam, Sara; Azadfallah, Parviz. The Effect of Guided, Mental Imagery on The Flexibility of femur Muscles Group and Joints. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2013.
  4. کشاورز مقدم، سارا؛ آزاد فلاح، پرویز؛ دانشمندی، حسن. تأثیر تصویرسازی ذهنی بر پیشرفت عملکرد حرکتی درورزشکاران رشته ورزشی ایروبیک. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. ۱۳۹۲.
  5. کشاورز مقدم، سارا؛ آزاد فلاح، پرویز؛ دانشمندی، حسن. تأثیر تصویرسازی هدایت شده بر ارتقاء خودکارآمدی ورزشکاران رشته ورزشی ایروبیک. مجله روانشناسی. ۱۳۹۲.
تدریس
  • ۱۳۹۱                روانشناسی اجتماعی. کارشناسی. روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان.
  • ۱۳۹۱                روانشناسی تجربی.کارشناسی. روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان.
  • ۱۳۹۱                روانشناسی جنایی. کارشناسی. روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان.
  • ۱۳۹۳                آسیب شناسی روانی ۲. کارشناسی. روانشناسی بالینی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  • ۱۳۹۴                آسیب پیشرفته. کارشناسی ارشد. روانشناسی بالینی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  • ۱۳۹۴                روان دارو شناسی. کارشناسی ارشد. روانشناسی بالینی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  • ۱۳۹۵                نوروسایکولوژی پیشرفته. کارشناسی ارشد. روانشناسی عمومی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  • ۱۳۹۵                متون تخصصی روانشناسی. کارشناسی ارشد. روانشناسی. دانشگاه آزاد- تهران جنوب. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  • ۱۳۹۵                آمار توصیفی. کارشناسی ارشد. روانشناسی. دانشگاه آزاد- تهران جنوب. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
  • ۱۳۹۵                روانشناسی یادگیری. کارشناسی. روانشناسی. دانشگاه آزاد- تهران جنوب. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کارگاه ها
  • ۱۳۹۶                آموزش مصاحبه بالینی، پرونده نویسی، نشانه شناسی و تشخیص روانپزشکی. گروه آتیه درخشان ذهن.
توانمندی ها
  • ۱۳۹۵                  EEG LAB. گروه آتیه درخشان ذهن.
  • ۱۳۹۵                SCP Neurofeedback. گروه آتیه درخشان ذهن و مرکز ملی نقشه برداری مغز.
  • ۱۳۹۴                سوپرویژن روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP). دکتر نیما قربانی. دوره ۳ ساله (۱۳۹۴-۹۷).
  • ۱۳۹۳                  TMS. گروه آتیه درخشان ذهن (دکتر رضا کاظمی).
  • ۱۳۹۲             روان پویشی فشرده کوتاه مدت. دانشگاه تهران (دکتر سرافراز-دکتر قربانی).
  • ۱۳۹۱            روان درمانگری کوتاه مدت تحلیلی مبتنی بر CCRT. انجمن ایرانی روانشناسی  (دکتر پرویز آزادفلاح).
  • ۱۳۹۱                روان درمانگری کوتاه مدت بین فردی (IPT). انجمن ایرانی روانشناسی  (دکتر پرویز آزادفلاح).
  • ۱۳۹۰                درمان های کوتاه مدت تحلیلی. انجمن ایرانی روانشناسی (دکتر پرویز آزادفلاح).
  • ۱۳۹۰                  دوره صلاحیت مدرسی. دانشگاه تربیت مدرس.

سارا کشاورز

مدیر کلینیک تشخیص