تحصیلات
 • ۱۳۹۳          دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۹          کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: نقش واسطه تحمل ناگویی هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی در رابطه بین روان سازه های اولیه و شدت نشانه ها در بیمارات مبتلا به سندرم رود تحریک پذیر

 • ۱۳۸۶          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان
 • ۱۳۸۱          ديپلم علوم تجربي
مشاغل

۱۳۹۴-۱۳۹۵                        ارزیاب تشخیصی در گروه آتیه درخشان ذهن

انتشارات

مقاله

 1. دهقانی، سپیده؛ ایزدی خواه، زهرا؛ محمد تقی نسب، مریم؛ رضایی، الهام. تحلیل مسیر طرح واره های ناسازگار اولیه، راهبرهای مقابله با استرس و کیفیت زندگی روانی. مجله تحقیقات علوم رفتاری،۱، ۱۳۹۳.
 2. بشارت، محمدعلی؛ دهقانی، سپیده. نقش واسطه ای تحمل ناپذیری بلاتکلیفی در رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه و شدت نشانه ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. مجله روانشناسی معاصر. ۴، ۱۳۹۳.
 3. بشارت، محمدعلی؛ دهقانی، سپیده؛ بزازیان، سعیده. نقش واسطه ای روان سازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های والدگری و مشکلات زناشویی. مجله روانشناسی خانواده، ۱، ۱۳۹۳.
 4. دهقانی، سپیده؛ ایزدی خواه، زهرا؛ اخباری، مریم السادات. پیش بینی کیفیت زندگی روانی بر اساس طرحواره نقص/ شرم با میانجی گری خصیصه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، ۷، ۱۳۹۳.
 1. حبیبی، مجتبی؛ مظاهری، محمدعلی؛ دهقانی، سپیده؛ عاشوری، احمد. هنجاريابي و ساختار عاملي مقياس­ تعاملات خانوادگي (FCS) و رضايت خانوادگي (FSS): در جامعه خانواده های ایرانی. مجله خانواده پژوهی، ۳۹، ۱۳۹۳.
 2. بشارت، محمدعلی؛ مسعودی، مرضیه؛ دهقانی، سپیده؛ مطهری، سجاد؛ پورخاقان، فاطمه. رابطه خشم و نشانه­های اضطراب اجتماعی: نقش واسطه­ای دشواری در تنظیم هیجان. مجله علوم روانشناختی، ۳، ۱۳۹۳.
 3. بشارت، محمدعلی؛ دهقانی، سپیده؛ مسعودی، مرضیه؛ مطهری، سجاد؛ پورخاقان، فاطمه. پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری در تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، ۵، ۱۳۹۳
 4. بشارت، محمدعلی؛ دهقانی، سپیده؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ ملک زاده، رضا. نقش واسطه­ای ناگویی هیجانی در رابطه بین روان سازه­­های ناسازگار اولیه و شدت نشانه­ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. مجله علوم روانشناختی، ۴، ۱۳۹۴.
 5. دهقانی، سپیده؛ رستمی، رضا؛ زارعی، جمیله؛ پورخاقان، فاطمه. نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در رابطه بین نورز گرایی و نشانه های افسردگی در جمعیت دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۳، ۱۳۹۳.
تدریس
 • سال ۱۳۹۵    استاد مقطع کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران- جنوب، دانشکده روانشناسی
 • سال ۱۳۹۴    مدرس، موسسه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
کارگاه ها
 • سال ۱۳۹۴    کارگاه: روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) به مدت ۴۸ ساعت، تدریس توسط دکتر علیرضا طهماسب، کلینیک روانشناسی دین یار
 • سال ۱۳۹۴    کارگاه: آزمون SWAP به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر علیرضا طهماسب، کلینیک روانشناسی دین یار
 • سال ۱۳۹۱   کارگاه: آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افراز Amos به مدت ۱۸ ساعت، تدریس توسط دکتر مهدی ربیعی، کلینیک روانشناختی مشفق
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر حسن حمید پور، انجمن روانشناسی ایران،
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: طرحواره درمانی مشکلات همسران به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر حسن حمیدپور، انجمن روانشناسی ایران

سپیده دهقانی