تخصص

تحصیلات

۱۳۹۶    دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد واحد رودهن

۱۳۹۳    کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
موضوع پايان‌نامه: تبیین روابط ساختاری طرحواره های هیجانی، سبک دلبستگی و تعارض زناشویی
۱۳۸۹    کارشناسي روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

۱۳۷۸    ديپلم ریاضی و فیزیک

فعالیت های اجرایی

از ۱۳۹۴         عضو هيئت تحريريه نشريه

۱۳۹۶             عضو کارگروه پژوهش و فناوري …روانشناس مرکز ارزیابی در پروژه “شناسایی و توسعه مدیران شایسته و جوان” در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت سال ۹۶

از ۱۳۹۳         ويراستار …

طرح های پژوهشی

۱۳۹۶       روانشناس مرکز ارزیابی در پروژه “شناسایی و توسعه مدیران شایسته و جوان” در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت

مشاغل

۱۳۹۵             نوروتراپیست گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۷             ارزیاب کمیسیون تشخیص گروه آتیه درخشان ذهن

انتشارات

مقاله در فصلنامه علمی_پژوهشی “مطالعات اندازه گیری و ارزشیلبی آموزشی” با عنوان “تبیین روابط ساختاری طرحواره هیجانی و سبک دلبستگی با تعارض زناشویی”.سال ششم،شماره ۱۵، پاییز ۱۳۹۵، صص۳۲-۱۱.

مقاله در فصلنامه علمی_پژوهشی “سلامت روان کودک” با عنوان “غفلت و بی توجهی دوران کودکی و اختلالات درون نمود: نقش میانجی گر تنظیم هیجان”.شماره د/۱۷/۹۷، تاریخ ۱/۴/۹۷

توانمندی ها

۱۳۹۵            کارگاه نوروفیدبک عمومی EEG به مدت ۲۴ ساعت در مرکز مشاوره دانشگاه تهران؛

۱۳۹۶            کارگاه نوروفیدبک پیشرفته QEEG به مدت ۱۰ ساعت کلینیک آتیه؛

۱۳۹۶            کارگاه آموزش مصاحبه بالینی، پرونده نویسی، نشانه شناسی و تشخیص روانپزشکی به مدت ۶۰ ساعت کلینیک آتیه؛

۱۳۹۷            کارگاه دوره جامع و پیشرفته رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP) به مدت ۱۰۰ ساعت در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پویش؛

۱۳۹۷            کارگاه دوره آزمون جامع ارزیابی شخصیت سواپ (SWAP) به مدت ۱۲ ساعت در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره پویش، شرکت کرده ام

فهرست