تحصیلات
  • ۱۳۹۴          دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
  • ۱۳۹۱          کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران                            موضوع پايان‌نامه: برررسی رابطه بین عوامل شخصیتی، فراحافظه و عملکرد حافظه در بزرگسالان شهر تهران
  • ۱۳۸۷          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
  • ۱۳۸۳          ديپلم علوم انسانی.
فعالیت های اجرایی

از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱      ويراستار : انتشارات کاگو، قلم چی (ویرایش آزمون ها و کتاب های  روانشناسی دوره متوسطه

مشاغل

از ۱۳۹۲                   ارزیابی حافظه در مرکز توانبخشی شناختی دانشگاه تهران

طرح های پژوهشی

همکاری در طرح سپیدار (بررسی تحول حافظه و کنش های اجرایی و عوامل موثر بر آن در بزرگسالان شهر تهران) تحت سرپرستی دکتر جواد حاتمی، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، از سال ۱۳۹۳

انتشارات

مقاله

  • Shayeghian, Zeinab; Rasoolzadeh Tabatabae, Kazem; Mottaghi ghamsari, Atiye Sadat. Psychometric properties of the short message service problem use diagnostic questionnaire among Tranian students. Journal of Research & Health. 5(1). 2015
تدریس
  • سال ۹۴        درس روانشناسی عمومی. مقطع کارشناسی،رشته حسابداری. دانشگاه پیام نور قمصر.
  • سال ۹۵        .درس روانشناسی یادگیری، مقطع کارشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.
سخنرانی و کارگاه

کارگاه: تقویت حافظه در بزرگسالی. مرکز توانبخشی شناختی دانشگاه تهران، ۸ جلسه، سال ۹۴.

عطیه متقی