تحصيلات

۱۳۹۶       کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه خوارزمی
موضوع پايان‌نامه: بررسی ساختار و اعتبار یابی پرسشنامه نگرانی (PSWQ-C) و دلبستگی(ASQ-C) در جمعیت کودکان ایرانی

۱۳۹۳       کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۹       ديپلم علوم انسانی

فعاليت‌هاي اجرايي

۱۳۹۰-۱۳۹۵ عضو مرکز تحقیق روانشناسی اجتماعی شهید بهشتی

مشاغل

از ۱۳۹۶            عضو کمیسیون تشخیص آتیه

۱۳۹۶                ارزیاب کودکان پیش دبستانی

۱۳۹۴-۱۳۹۶      عضو اتاق فکر و محقق در برنامه تلویزیونی جیوگی ۱و۲

طرح‌هاي پژوهشي

۱. زرانی، فریبا؛ ارجمند، فتانه .بررسی کیفیت زندگی دانشجویی. دانشگاه بهشتی، ۱۳۹۵

توانمندی ها

۱۳۹۷ تا کنون             سوپروایزی درمان دلبستگی محور. شهید بهشتی. علوم تربیتی و روانشناسی.

۱۳۹۷                         کارگاه دلبستگی و ذهنی سازی. کلینیک رامان.

۱۳۹۶                         کارگاه داروشناسی. آتیه ذهن درخشان

۱۳۹۶                         کارگاه ذهنی سازی و فرزند پروری. کلینیک آکاه.

۱۳۹۶                         کارگاه مصاحبه تشخیصی، فرمولویشن کیس، نشانه شناسی . آتیه ذهن درخشان

۱۳۹۶                         کارگاه تربیت جنسی کودک. شهید بهشتی. علوم تربیتی و روانشناسی

فتانه ارجمند