تحصیلات

۱۳۹۷         دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

موضوع رساله: مقایسه اثربخشی روش درمانگری مبتنی بر سواد سلامت و روش درمانگری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود شاخص¬های زیستی و روانشناختی افراد مبتلا به دیابت نوع دو

۱۳۸۳         کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: نقش تعدیل کننده روانسازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم های مغزی فعال ساز و بازدارنده، نورزگرایی و برون گرایی بت ولع مصرف مواد افیونی

۱۳۹۰         کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

۱۳۸۵         ديپلم علوم انسانی

فعاليت‌هاي اجرايي

۱- ۱۳۹۲ا همکار علمی-اجرایی در طرح بررسی عوامل مرتبط با مصرف شیشه و تعیین سهم و نقش هر یک از آنها بین نوجوانان و جوانان شهرستان آران بیدگل تحت نظارت فرمانداری شهرستان اران بیدگل

مشاغل

از اردیبهشت۱۳۹۷ تاکنون عضو کمیسیون تشخیص کودک و نوجوان و بزرگسال در کلینیک آتیه درخشان ذهن

از اردیبهشت ۱۳۹۷تا کنون روانشناس چاقی و دیابت و مشاوره تحصیلی در کلینیک جزیره

از دی ماه ۹۵ تا مرداد۹۷ روانشناس دو شعبه مهد کودک بین الملل رنگین کمان

از دی ماه ۹۵ تا خرداد ۱۳۹۷ روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

از اردیبهشت ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴ عضو کمیسیون تشخیص کودک و نوجوان و بزرگسال در کلینیک آتیه

از مهر ۱۳۹۲ تا تیر۱۳۹۳ روانشناس و درمانگر در کلینیک ترک اعتیاد تهران

از مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲ مدرس، طراح سوال و مشاور تحصیلی موسسه آموزش عالی ماهان

از مهر ۱۳۸۶ تا تیر۱۳۹۷ پشتیبان و طراح سوال کانون فرهنگی آموزشی قلمچی

طرح‌هاي پژوهشي

۱- ارائه مقاله با عنوان بررسی نقش روان¬سازه¬های ناسازگار اولیه در ولع مصرف مواد افیونی (زیر چاپ)

۲- ارائه مقاله با عنوان نقش تعدیل کننده روان¬سازه¬های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم¬های مغزی فعال¬ساز و بازدارنده با ولع

صرف مواد افیونی (زیر چاپ)
۳- ارائه مقاله با عنوان نقش تعدیل کننده روان¬سازه¬های ناسازگار اولیه در رابطه بین سیستم¬های مغزی فعال¬ساز و بازدارنده با ولع مصرف مواد افیونی (زیر چاپ)

۴- ارائه مقاله با عنوان بررسی نقش تحریک مغناطیسی مغز در درمان اعتیاد به کوکائین (زیرچاپ)

افتخارات

کسب رتبه ۷ در کنکور سراسری ۱۳۸۶

دریافت لوح تقدیر به عنوان دانش آموز نخبه از سوی سازمان ملی جوانان استان اصفهان ۱۳۸۶

توانمندی ها

۱- آموزش درمان شناختی رفتاری (CBT) برای اختلالات اضطرابی، دکتر فتی، ۱۳۹۳

۲- کارگاه واقعیت درمانی، سطح اول تئوری، دکتر صاحبی، مرکز تئوری انتخاب، ۱۳۹۴

۳- کارگاه واقعیت درمانی، سطح دوم عملی، دکتر عزیزی، مرکز تئوری انتخاب ۱۳۹۵

۴- کارگاه مداخلات عصبی شناختی در چاقی و اضافه وزن، دکتر اختیاری، مرکز ملی مطالعات اعتیاد تهران، ۱۳۹۵

۵- کارگاه مداخله روانشناختی برای بیماری دیابت (مرکز آموزش جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی)، ۱۳۹۶

۶- کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقدماتی، دکتر عزیزی، ساری، ۱۳۹۷

۷- گذراندن دوره پرورپزال نویسی در کلینیک آتیه در سال ۱۳۹۰

۸- گذراندن دوره کارورزی در مرکز چاقی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵

۹- گذراندن دوره کارورزی در مرکز قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران از مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

فریده رمضانی مقدم