تحصیلات

۱۳۹۴           دانشجوي دکتري روان شناسی سلامت دانشگاه خوارزمی تهران

۱۳۹۲           کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: پیش بینی آسیب پذیری های روانی و بدنی، براساس ناگویی هیجانی و انزوای

اجتماعی؛ نقش تعدیل کننده جنس و تأهل

۱۳۹۰           کارشناسي روان شناسی سلامت دانشگاه تهران

۱۳۸۶           ديپلم علوم تجربي.

فعالیت های اجرایی

          ۱۳۹۳-۱۳۹۴               نویسنده بخش مشاوره (تربیت کودک) – ماهنامه راه قرآن-

۱۳۹۰-۱۳۹۱              از نویسندگان بخش روانشناسی سایت خبرگزاری برنا ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

مشاغل

از ۱۳۹۵                    روان شناس کمیسیون تشخیص، گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۴-۱۳۹۲             روان شناس ، مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۴-۱۳۹۲             مدرس ، دانشگاه آزاد اسلامی

 

انتشارات
 • Besharat, M. A., & Masoudi, M. (2014). Social Anxiety Symptoms and Anger: The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties. 2nd International Congress of Anxiety.

 

 1. بشارت، م. ع.، دهقانی، س.، مسعودی، م.، مطهری، س.، و پورخاقان، ف. ، پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی بر اساس دشواری تنظیم هیجان، تکانشوری و خشم، فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، ۱۳۹۳، ۵، ۴
 2. بشارت، م. ع.، مسعودی، م.، دهقانی، س.، مطهری، س.، و پورخاقان، ف. رابطه خشم و نشانه­های اضطراب اجتماعی: نقش واسطه­ای دشواری در تنظیم هیجان. مجله علوم روانشناختی، ۱۳۹۳،۱۳، ۵۱.
 3. بشارت، م. ع.، مسعودی، م.، و غلامعلی لواسانی، م. پیش بینی آسیب پذیری های روانی و بدنی بر اساس انزوای اجتماعی: نقش تعدیل کننده جنس و تأهل. فصلنامه علوم روانشناختی،۱۳۹۳، ۵۲، ۴۷۴-۴۸۹.
 4. بشارت، م. ع.، مسعودی، م.، و غلامعلی لواسانی، م. پیش بینی آسیب پذیری های روانی و بدنی بر اساس ناگویی هیجانی: نقش تعدیل کننده جنس و تأهل. فصلنامه انديشه و رفتار روان شناسي بالينی، ۱۳۹۳، ۳۴، ۴۷-۵۶.
 5. قبادزاده سیمین، مسعودی مرضیه، محمدخانی شهرام، حسنی جعفر. عوامل خانوادگی و شخصیتی مرتبط با اعتیاد. فصلنامه علمی-ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد. ۱۳۹۵; ۳ (۱۱) :۳۵-۵۸
 6. قباد زاده، س.، مسعودی، م.، محمدخانی، ش.، حسنی، جعفر . مروری بر عوامل شناختی و فیزیولوژی مرتبط با اعتیاد بر اساس ادبیات پژوهشی ایران طی ۲۰ سال گذشته. فصلنامه علمی-ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد. ۱۳۹۵; ۳ (۹) :۱۱۱-۱۲۹.
 7. مسعودی، م.، و بشارت، م. ع. (۱۳۹۴). بررسی نقش ناگویی هیجانی در آسیب‌پذیری‌های روانی و آسیب پذیری های بدنی. پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 8. محمد خانی، ش.، مسعودی، م.، معماریان، س.، سیادت، ف. مقایسه میزان استرس ادراک‌شده در افراد دیابتی و عادی با توجه به نقش خودکارآمدی، تاب‌آوری و کنترل ادراک‌شده، (در حال چاپ)
 9. حسنی، ج.، معماریان، س.، مسعودی، م. (۱۳۹۶) .بررسی و مقایسه کارکردهای اجرایی (برنامه ریزی، حل مسئله و سرعت پردازش اطلاعات) و تکانشگری در افراد چاق و دارای اضافه وزن و عادی با توجه به سطح افسردگی، اضطراب و استرس آنها، ( درحال انجام)
 10. قبادزاده، سیمن؛ معماریان، سپیده؛  مسعودی، مرضیه و محمدخانی، شهرام .اثربخشی درمان فراشناختی در  اختلال اضطراب فراگیر با همبودی اختلال افسردگی ( در حال چاپ)
تدریس

۱۳۹۲-۱۳۹۴ مدرس درس روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۳             کارگاه “مهارت ارتباط صمیمانه”، دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۳              کارگاه ” مهارت کنترل خشم”، دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۲              سخنرانی ” ارتباط مؤثر” ، خوابگاه دانشجویی ، دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۳              سخنرانی ” اعتماد به نفس و راه های افزایش آن” ، خوابگاه دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۳             سخنرانی ” همسران موفق”، کمیته امداد، شهرستان فیروزکوه، ۱۳۹۳

مرضیه مسعودی