تحصیلات

۱۳۹۴          دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

۱۳۸۹          کارشناسي ارشد روانشناسی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

۱۳۸۴          کارشناسي روانشناسی دانشگاه زنجان

۱۳۸۴          ديپلم علوم انسانی

مشاغل

۱۳۹۱-۹۲                  مديريت واحد مشاوره انتشارات بین المللی گاج

انتشارات

مقاله

  1. ذبیح­زاده، عباس؛ نجاتی، وحید؛ملکی،قیصر؛درویشی لرد،معصومه؛ رادفر، فرهاد. بررسی رابطه­ی بین توانایی ذهن­خوانی و پنج عامل بزرگ شخصیت. فصلنامه علمی-پژوهشی تازه­های علوم شناختی. شماره ۱. سال چهاردهم.
  2. نجاتی، وحید؛ شهیدی، شهریار؛ملکی،قیصر؛درویشی لرد،معصومه. همبسته های شناختی امید: شواهدی از آزمون­های عصب روان­شناختی. فصلنامه علمی- پژوهشی تازه­های علوم شناختی.شماره ۴. سال چهاردهم.
  3. بشارت، محمدعلی؛ درویشی لرد، معصومه؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ زاهد مهر، علی. نقش واسطه ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی سلامت. شماره ۱. سال دوم.
  4. عبدالملکی، صابر؛ درویشی لر، معصومه. بررسی وضعیت عادات ذهنی یکی از ابعاد سواد علمی در دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دانشکده علوم دانشگاه تهران . فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های نو در برنامه درسی. (گواهی پذیرش).
  5. درویشی لرد، معصومه؛ بشارت، محمد علی. رابطه شخصیت نوع D با شدت تنگی عروق کرونری با واسطه گری نشخوار خشم، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی معاصر. (ویژه نامه). شماره ۱۰.
  6. بشارت، محمدعلی؛ درویشی لرد، معصومه؛ غلامعلی لواسانی، مسعود. رابطه عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری: نقش واسطه ای نشخوار خشم. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی. شماره ۸، سال چهارم.

کتاب

  1. درویشی لرد، معصومه. مجموعه کتب روانشناسی مرضی. تهران:انتشارات تبلور دانش، ۱۳۹۴.
  2. درویشی لرد، معصومه. آسیب شناسی روانی. تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۹۴.
  3. درویشی لرد، معصومه. روانشناسی رشد. تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.
  4. درویشی لرد، معصومه. آمار و روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.
تدریس

۱۳۹۲       آمار و روش تحقیق. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی. دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

۱۳۹۳-۹۴    ارزشیابی شخصیت. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی. دانشگاه پیام نور رشت.

۱۳۹۲-۹۴    روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی. دانشگاه پیام نور رشت.

۱۳۹۳-۹۴   مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی. دانشگاه پیام نور رشت.

۱۳۹۲-۹۴   راهنمایی چندین پایان نامه کارشناسی روانشناسی. دانشگاه پیام نور رشت.

۱۳۹۴-۹۵   روانشناسی رشد. جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

۱۳۹۴-۹۵   روانشناسی کودکان استثنایی. مرکز آموزش عالی آزاد هالی.

۱۳۹۴-۹۵   روانشناسی بالینی. مرکز آموزش عالی آزاد هالی.

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۳           کارگاه: تربیت مربی مهد کودک. جهاد دانشگاهی واحد گیلان.

۱۳۹۲           سخنراني: برنامه ریزی تحصیلی. انتشارات بین المللی گاج

معصومه درویشی لرد