تحصيلات

۱۳۹۶             دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

۱۳۹۳             کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
موضوع پايان‌نامه: نقش تعدیل کننده اضطراب عملی و دانش و نگرش جنسی در رابطه بین اختلال های جنسی و مشکلات زناشویی

۱۳۹۰            کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه مشهد

۱۳۸۵            ديپلم علوم تجربي

فعاليت‌هاي اجرايي

از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰   گذراندن دوره کارآموزی در مؤسسه آستان قدس رضوی

از سال ۱۳۹۶                دارا بودن ستون اختصاصی در زمینه توصیه های روانشناسی زوجین در مجله پیام جوان امریکا

از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷          سابقه تدریس دستیاری پژوهشی به دانشجویان کارشناسی ارشد

از ۱۳۹۶                       همکاری با روزنامه خراسان و ارائه مطلب جهت چاپ در صفحه مشاوره و خانواده

از ۱۳۹۷                       کارورزی در بیمارستان ضیائیان تهران

انتشارات

مقاله

  1. Fayyazi, Marjan; Eslami, Ghasem; Kermanshahian, Yoones; Mazloom Alhoseini, Negar. Exploring the relationship between workaholic and personality traits among public organization managers. Management science letters 2013 ISC.
  2. Jalali Nadoushan, Amir Hosein; Razzaghy Azar, Maryam; Tabatabaei, Fatemeh; Alavi, Kaveh; Mazloom Alhoseini. Comparison of Psychological health in mothers of diabetic and leukemic children and control group. Journal of comprehensive pediatrics 2015.
  3. Pour Hosein, reza; Shafiei, Roza; Haji Rasooliha, Zeinab; Mazloom Alhoseini, Negar. The relationship between family functioning and family drawing test.

فصلنامه رویش روانشناسی ۱۳۹۴علمی ترویجی

  1. محمد علی بشارت/ نگار مظلوم الحسینی/ مسعود غلامعلی لواسانی

نقش تعدیل کننده اضطراب علمی و دانش و نگرش جنسی در رابطه بین اختلال های جنسی و مشکلات زناشویی

فصلنامه علوم روانشناختی ۱۳۹۵ علمی پژوهشی

  1. Mazloom Alhoseini, Negar; Pournaghash Tehrani, Said. Comparison of personality traits of opiate and amphetamine dependent individuals using the TCI-56. 5th world conference on psychology, counseling and guidance, Dubrovnik, Croatia 2014 ISI.
  1. نگار مظلوم الحسینی/ بهرامعلی قنبری

رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده بر سلامت روان سالمندان ساکن در خانه سالمندان و گروه کنترل

چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ۱۳۹۱

 

افتخارات

رتبه اول در میان دانشجویان کارشناسی

توانمندی ها

• برای اختلالات جنسی؛ تهران ۱۳۹۳؛ مدرس: آقای دکتر کاویانی از آلمان؛ انجمن روانشناسی ایران

• ACT تراپی ؛ تهران؛ ۱۳۹۲؛ مدرس: آقای دکتر حمیدپور؛ انجمن روانشناسی ایران

• تربیت جنسی؛ ۱۳۹۱؛ مدرس: آقای دکتر شاره؛ انجمن روانشناسی ایران

• رفتار درمانی شناختی کودکان؛ تهران؛ ۱۳۹۰؛ مدرس: خانم دکتر طهماسبیان؛ انجمن روانشناسی ایران

• ذهن آگاهی؛ ۱۳۹۰؛ تهران؛ مدرس: آقای دکتر حمیدپور؛ انجمن روانشناسی ایران

• دوره اول و دوم واقعیت درمانی؛ موسسه ویلیام گلاسر؛ مشهد؛ ۱۳۸۹؛ مدرس: آقای دکتر صاحبی

• خانواده درمانی؛ مشهد؛ ۱۳۸۸؛ مدرس: آقای دکتر تبریزی؛ موسسه آستان قدس رضوی

• وجود درمانی؛ مشهد؛ ۱۳۸۸؛ مدرس: آقای دکتر حسن آبادی؛ موسسه آستان قدس

• زوج درمانی؛ مشهد؛ ۱۳۸۸

• گروه درمانی؛ مشهد؛ ۱۳۸۸؛ مدرس: آقای دکتر حسن آبادی؛ موسسه آستان قدس

• شرکت در تمامی دوره های کنگره انجمن روانشناسی ایران

• دوره زوج درمانی؛ درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی –رفتاری؛ تهران؛ ۱۳۹۶ ،مدرس: خانم دکتر صادق؛ انجمن روانشناسی ایران

۱

نگار مظلوم الحسینی