تحصیلات
  • ۱۳۹۵          کارشناسي ارشد بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: پیش بینی نشانه های افسردگی و اضطراب بر اساس ابعاد کمال گرایی: نقش واسطه ای اهمال کاری

  • ۱۳۸۹          کارشناسي مشاوره دانشگاه اصفهان
  • ۱۳۸۸          ديپلم علوم انسانی مدرسه شاهد شهرکرد
مشاغل
  • ۱۳۹۵                       روانسنج گروه آتیه
  • ۱۳۹۳ – ۱۳۹۳         برگزاری کارگاه خط سفید با تاکید بر مهارت های زندگی در شهرداری منطقه ۱۴
  • ۱۳۹۲- ۱۳۹۳            مشاوره تحصیلی
انتشارات

مقاله

  1. بشارت، م ع؛ فرهمند، ه. (۱۳۹۳). نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین آسیب های دلبستگی و نشانه های افسردگی و اضطراب. زیر چاپ.
  2. بشارت، م. ع.، فرهمند، ه. (۱۳۹۵). نقش واسطه ای اهمال کاری در رابطه بین سبک های کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب. زیر چاپ.

هادی فرهمند